Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij wilde het hem met geweld afnemen, maar haar pogingen daartoe eindigden op een wijze, die de pas herstelde orde weer op nieuw in gevaar bracht.

„Als je zoo ondeugend wordt, ga ik nooit meer met je wandelen!" dreigde zij met opgeheven vinger.

Over twee jaar wandelen we hier als man en vrouw," zeide hij, haar arm weer in den zijnen leggend en met haar voortwandelend. „En dan helpt geen tegenspartelen meer, dan ben ik je heer en meester, en als ik lust heb je kapsel in de war te brengen , en al de haarnaalden er uit te trekken en dien gouden mantel in volle lengte te bewonderen, dan doe ik het sans forme de procés, weet je dat wel? Ik heb die blonde heerlijkheid nog maar één enkelen keer gezien, toen je als godin optrad."

., Twee jaar is nog lang " zeide zij op plagenden toon.

„ Neen, zoo heel lang niet en ik wilde je tevens iets voorstellen. Nu ik met mijn studiën op deze hoogte ben, kunnen we thans reeds vaders toestemming vragen en ons engagement publiek maken. Ik heb er lang en breed over nagedacht.... het is in elk opzicht beter, geloof me."

Zijn voorstel verraste haar in het eerst. Haar hart bonsde. Nu

reeds haar ondergeschikte positie vaarwel zeggen nu reeds

door hun geheele cöterie als de aanstaande van den zoon des huizes te worden beschouwd, in plaats van, als Baby's gouvernante, door de meesten te worden genegeerd! Wat zou dat heerlijk zijn! Zij had nog heel dikwijls vol verlangen aan Robert Kant teruggedacht, de laatste maanden, maar zijn systematisch wegblijven had haar langzamerhand alle hoop benomen. Het eenige zou dus wezen zich maar definitief aan Barthold te houden! Dat stond nu bij haar vast.

Maar toch, na de eerste opwelling van blijdschap bekroop haar een plotselinge angst. Als het eens anders uitkwam dan zij hoopte! Als zijn ouders zich eens kantten tegen hun verloving en zij zelve, bij de ontdekking hunner verhouding, werd weggezonden .... voor goed van hem werd verwijderd! Er kon wel op allerlei wijze invloed op hem worden geoefend, om die liefde te breken.... en wat dan ? Dan was immers alles weer verloren !

Haar zwijgen versterkte hem in de meening dat zijn plan werd goedgekeurd.

„ Denk eens, Carla, wat het wezen zal elkaar in het aangezicht van allen te mogen liefhebben. Dat bedriegen en huichelen stuit

Sluiten