Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johanna zag dat hij boos werd en zeide niets meer.

„Maar om nu te komen tot de eigenlijke kwestie

Carla onder deze nieuwe omstandigheden bij ons te houden, gaat niet. Dus ben ik er voor het engagement zoo gauw mogelijk publiek te maken en ze in het najaar eenvoudig te laten trouwen.

„Je zult daar misschien het eerste oogenblik vreemd van opzien vervolgde hij dadelijk, 0111 elke hinderlijke exclamatie te voorkomen, „maar ik heb er zeer lang over nagedacht en dat is de beste of liever de eenige rationeele oplossing. Of hij in Delft op kamers woont, of een eigen huishouden opzet, maakt au fond weinig verschil, en het trouwen van oen student is niet zoo

ongewoon." .

Zijn vrouw was 66rst t6 verbaasd om woordon t6 vindon. Bovendien kende zij hem genoeg om te begrijpen, dat zij als gewoonlijk voor een reeds genomen beslissing werd gesteld. En juist dit, wel verre van haar tot tegenstand te prikkelen, deed haar berusten. Zij was overtuigd van zijn meerderheid in elk opzicht, en zoo een zijner daden vlak tegen haar wenschen indruischte, was zij dadelijk bereid met haar gewone blijmoedigheid zich naar hem te schikken. Zoo ook nu. Wel duizelde het haar nog eenigszins, terwijl hij voortging zijn plan te ontvouwen en in de bijzonderheden er van afdaalde, maar nu eenmaal zijn vaste wil als het ware suggereerend op haar werkte, was ook haai tegenstand van denken gebroken en begon zij vooi de gunstige

zijde oog te krijgen.

Ik heb er al dikwijls over gedacht, hoe wij met Carla hadden

moeten doen, later als Baby eens trouwt.-'

Ik ook. Haar weg te zenden was haast niet doenlijk. Keeas half en half had ik plan tegen dien tijd met Emilie Corduroy te beraadslagen.... maar nu is dat niet meer noodig.

.Wie zou nu toch ooit gedacht hebben, dat die twee voor

elkaar geschikt waren " klonk haar opmerking een weinig later.

„Zij, zoo'n echt Fransch, coquet, wuft ding, en hij met zijn stille

ernstige natuur!" . . "

„Zoo zie je alweer dat het spreekwoord: „les extrêmes se touchent" waarheid bevat. Maar je moet Carla niet „wuft noemen. Wij, Hollanders, zijn zoo licht geneigd uiterlijke elegantie met wuftheid te vereenzelvigen. Zij is juist in hooge mate practisch van aard, en Bart is de belichaamde onpractischheid. Hoe meei invloed zij dus in dat opzicht op hem oefent, hoe beter. De arme

Sluiten