Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fransche en uitsluitend wereldsehe opvoeding heeft gehad. Dit brachten de omstandigheden zoo mee. Haar moeder was katholiek haar vader een zeer aristocratische landjonker. Daarbij

woonden zij buiten en dus je begrijpt

„O, ja, dat begrijp ik zeer goed!" haastte zij zich te zeggen, daar zij een zekere aarzeling in zijn toon meende op te merken.

Het rijke leven van onzen tijd te leeren begrijpen, is nu pas voor haar weggelegd. Het zal in den letterlijken zin des woords een initiatie wezen, en hoewel ik mij van dat initiatie-werk het

leeuwenaandeel denk toe te eigenen " zeide hij glimlachend,

geloof ik toch dat zij vooral behoefte zal hebben aan den omgang

met een vrouw als jij bent een vrouw die weet bij ervaring

hoeveel geluk en voldoening maatschappelijke arbeid den mensch

geven kan."

Ik stel mij geheel en al tot haar beschikking, zeide Anna, maar dit antwoord klonk haar zelve als een banale gelegenheidsphrase in de ooren. Zij wist echter niets beters te zeggen. Het was haar onmogelijk Meryan's verloofde, in hare etherische wazige elegantie en bestudeerde poses en mondaine liefheid, zich voor te stellen opgaande in het wel en wee van fabrieksmeisjes en dagloonsters en arbeidsters, wier vertrouwen alleen door aanhoudende belangstelling en toewijding kon worden gewonnen.

Het is zoo goed, Anna, dat wij elkaar hier buiten zooveel beter hebben leeren kennen en je mij hebt toevertrouwd al je plannen. Wie weet of wij dezen winter niet met ons drieën krachtig in dien geest kunnen werken, en dan of in Delft óf in den Haag de erg^t geëxploiteerde vrouwen en' meisjes kunnen helpen zich te vereenigen en zich te organiseeren. In het najaar mag ik alles wat je daaromtrent, en ook aangaande de Arbeidskerk. hebt verzameld.

zeker wel eens inzien?"

„Niets liever dan dat. Het voorbereidende enquête-werk gaat me denkelijk beter af dan organiseerende en administratieve arbeid. Het aanknoopen van betrekkingen met die arme schepsels, het langzaam overwinnen van hun wantrouwen, daarin voel ik

me nog al sterk maar daarna zal het een weldaad voor me

zijn mannelijke hulp te hebben. Ik dacht eerst aan Martalis, maar die heeft het zoo druk met zijn tijdschrift en zijn correspondentiewerk voor buitenlandsche partijbladen. Met de politieke actie houdt hij zich meer bezig dan met de economische actie, ofschoon hij

de laatste waarlijk niet wegcijfert. A propos van economie je

weet, niet waar, dat ik dezen winter de colleges van papa ga bij-

Sluiten