Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y

wonen? Het zal niet weinig leerzaam voor me zijn en ik verlang er zóó naar."

„Ja, ik weet het. Maar zie je er niet tegen op, zoo geheel alleen als vrouw tusschen al die jongelui?"

„ Ik had natuurlijk liever dat er nog meer meisjes waren. Maar je moet denken, ik ken de studenten bijna allen persoonlijk. En over het algemeen gaan zij zoo goedig met me om, zoo echt kameraadschappelijk! Dat apprécieer ik erg."

„Nu nog mooier! Apprécieer je dat? Moesten zij dan misschien onbeleefd zijn en onaangenaam?"

„ Neen, dat niet, maar zij doen zoo echt natuurlijk, alsof zij, goddank, vergeten de dwaze verhouding waarin jonge mannen en jonge meisjes in onze samenleving gewoonlijk tegenover elkander staan, en die après tout voor hen even vervelend moet zijn als voor ons."

„ Hoe ter wereld bedoel je dat ? "

Zij zag hem aan, glimlachend over zijn verbazing, en schudde het hoofd.

„ Onmogelijk dat zoo opeens uit te leggen, als je het zelf niet voelt. Maar dat moet je toch ook vinden, dat jongelieden van verschillende kunne zelden of nooit ongedwongen met elkaar omgaan .... ten bewijze je vraag van daareven: „ of ik er niet erg tegen opzag een studenten-college bij te wonen.... Waarom toch? Ik begrijp niet die afscheiding als van wolven en schapen! Enfin, mama zegt dat de positie der vrouw samenhangt met de geheele maatschappelijke ontwikkeling, met onze economische afhankelijkheid, onze huwelijkswetten enz. Dat alles zal zich wijzigen en vooruitgaan naarmate wij een hoogeren vorm van samenleving naderen."

En hoe denkt je vader over de eigenlijke vrouwenkwestie?"

„ Hij zegt dat er eenvoudig geen afzonderlijke vrouwenkwestie bestaat, daar zij saamgeweven is met den algemeenen socialen toestand van tegenwoordig. Mama heeft dan ook onder zijn leiding dat alles leeren zien zooals zij nu doet. Vroeger als jong meisje dacht zij, zooals ze me heeft verteld, zoo kinderlijk onnoozel over dat alles. Zij meende dat men ons vrouwen voorbedachtelijk rechten onthield, en dat wij alleen van mannelijke willekeur en tirannie de slachtoffers waren, volstrekt niet begrijpend dat onze positie een historisch uitvloeisel is van vroegere toestanden. Vroeger was iedere man de verzorger van zijn vrouw en dus haar meester. Nu beginnen de vrouwen uit eco-

Sluiten