Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds toen hij hier was. Maar ik dacht natuurlijk dat het nu uit zou wezen na zooveel maanden

„Zoo'n kind! Het is onbegrijpelijk!"

,,Zoo'n kind! Zoo'n kind!" klonk het ongeduldig, daar hij de geringste aanmerking op zijn lieveling niet kon dulden. „ Kleine kinderen worden groot, en je vergeet dat zij haast zeventien is. Waarom kan een meisje van zeventien jaar zich niet tot een innemende persoonlijkheid als Robert aangetrokken gevoelen, terwijl wij op dien leeftijd al een dozijn keeren verliefd zijn geweest?"

Barthold zag zijn vader aan, verwonderd hem een opvatting te hooren uiten die geheel van de geijkte theorieën afweek.

„Hoe ook," hernam deze, „het is zoo en niet anders. Zij is sedert verleden winter geheel veranderd. Jij hebt dit misschien niet opgemerkt, maar de dokter zegt dat zij erg zwak is en nerveus, en zooveel mogelijk afleiding en plezier moet hebben."

„Zou het misschien niet beter zijn haar vaste bezigheid te geven, haar geest af te leiden met een of ander nuttig werk dat haar interesseert ?" vroeg Barthold. „ Ik zie haar nooit anders dan met een handwerk of een Tauchnitz-deeltje. Het is misschien wel uit verveling, uit gemoedsleegte dat zij ...."

Meryan viel hem met een wrevelig gebaar in de rede. Daaiop klonk zijn stem snijdend als staal.

„Jawel, jawel, ik begrijp al waar je heen wil. Je zuster moest gaan werken voor den kost; desnoods in een fabriek, nietwaai ? En het fabrieksplebs behoort hier thuis in onze salons! Een c-hassez-croisez, waarom niet? Maar we hebben het op 't oogenblik nu niet over sociale theorieën, maar over je vriend Robert. Zooals je gehoord hebt, meende ik de situatie te redden, door in den tijd dat hij hier zal wezen met haar naar Brussel te gaan. Dit mislukt. Je hebt gezien hoe zij het opnam. En haar dwingen wil ik in geen geval, dat zou de zaken nog verergeren en haar geheel van streek brengen."

„Wil ik naar hem toe gaan en.... het hem te kennen geven? Hij is, zooals u weet, een gentleman in de volste beteekenis van dat woord, en het zal de eenige weg zijn om definitief elke relatie tusschen hem en haar af te breken. Er kan dan geen ontmoeting

meer plaats hebben."

„Ik geloof inderdaad dat dit 't eenige is. Dan is het voor goed uit. Laat hij het van hare zijde geheel als een schoolmeisjesillusie beschouwen, die bij geen verder wederzien gauw zal verdwijnen."

23

Sluiten