Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in reine belanglooze liefde, zonder verkoop, zonder voorwaarden van geldelijke verzorging, haar leven aan een man geeft. Onze maatschappij steenigt dezulken. En een arm meisje, dat een zoogenaamd „verstandig" huwelijk afwijst, wordt voor half gek verklaard. Denk je, dat die vrouw die jij minacht zelve eenige schuld gevoelt? Zij is met de wet in het reine en vindt zich dus vlekkeloos. En welbeschouwd is zij dat ook. Is een brandnetel of distel verantwoordelijk voor de onaangename sensaties die zij veroorzaakt , als men er mede in aanraking komt ? Ook maakt zij te midden van een gelijksoortige grove vegetatie, waar de hoogere cultuur nog niet is doorgedrongen, volstrekt geen kwaad figuur. Maar ziet men haar in een fraai perk, naast een edele fijn gecultiveerde bloem, dan wordt zij onkruid, alleen geschikt om uit te rukken. Maar hoe dat ook zij, de oude Meryan zal zijn schoondochter wel ridderlijk behandelen, en ook de convenances zooveel mogelijk redden — en daar komt het in deze schijn-wereld toch maar hoofdzakelijk op aan. Een moddervlek is niets, als er maar een goudlaagje overheen wordt gebracht."

.,0 ja, om haar bekommer ik me het allerminst. Maar wat Barthold thans het meest lijden doet, is de breuk met zijn ouders. Je weet niet wat die vader voor hem geweest is — letterlijk de afgod van zijn jeugd. Hij heeft me dit nu alles verteld.'

„Ik begrijp zijn verdriet; maar ook zonder dat huwelijk zou zijn openlijk zich aansluiten bij de socialistische beweging hetzelfde resultaat hebben gehad. Een man als Meryan, wiens vader reeds, hoewel hij een patriciër was, in en door den handel zijn fortuin vermeerderde, is van huis uit een aanhanger van het kapitalisme. Dit is even natuurlijk als het vasthouden van den adel en de priesters in de achttiende eeuw aan het ancien ïégime. Dat zoo iemand ooit zou dulden, dat zijn zoon het revolutionnaire leger gaat versterken, is immers ondenkbaar! Toen de grootste aller revolutionnairen den gouddorst geeselde, zullen onder zijn volgelingen zich weinig zonen van geprivilegieerden hebben bevonden! Dat dit in de negentiende eeuw somwijlen anders is, hebben wij te danken aan het economisch en klassenkarakter van den strijd, waardoor hij van een gevoelskwestie tot een zuiver wetenschappelijke kwestie is gegroeid. Maar nu eens iets anders.... Hoe erg je het ook zult vinden, denk ik nu in de eerste plaats aan erg prozaïsche dingen. Hoe staat het voorloopig met zijn finantiën? Ben je daaromtrent ook iets te weten gekomen ? "

Sluiten