Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want zij was de laatste oogenblikken aan de gioote tafel gaan zitten, het hoofd in de handen gesteund, starend met droomerige moedeloosheid naar de paperassen voor haar.

, Martalis heeft me zoo bitter teleurgesteld!" zeide zij gedrukt.

U weet dat ik alles wat ik in Londen over de Labour-Church heb kunnen verzamelen hem te lezen heb gegeven, hopende dat hij daarvoor even warm zou voelen als ik.... en nu schrijft hij mij een brief — nota bene een brief — waarin hij zegt er niet alleen koud voor te blijven, maar zelfs er tegen te zijn. Hij denkt er zich beslist tegen te verzetten als in ons land iets dergelijks mocht tot stand komen. Is het denkbaar?"

,. ja zeker is het denkbaarzeide Denners. „ Ik wist volstrekt niet dat je plan hadt daarvoor bij onzen vriend aan te kloppen. Dat hij er niet vóór zou zijn, kon ik je wel voorspellen."

„Maar hoe is dat mogelijk, papa? Hoe kan iemand die zijn geheele leven wijdt aan een ideaal, ontkennen dat dit streven zelt — althans bij hen die tot de bourgeois-klassen behooren — uit een

religieus gevoel voortkomt?"

„ Dat zal hij ook niet ontkennen. Maar hij zal het verkeerd vinden aan die innerlijke religie een afgepasten en uiteilijken voim te geven. Er zijn menschen die een groote beteekenis hechten aan woorden in hun geijkte beteekenis. Het woord „ Kerk heeft hem afgeschrikt; en voor dien schrik voel ik wel iets. Maar ik voor mij hecht meer aan den geest dan aan de letter."

Het is immers het schoone verheven element van de arbeidersbeweging, dat door de Arbeidskerk op den voorgrond wordt gebracht," merkte Anna aan, „en is daar niet in alle landen, maar vooral in ons land, behoefte aan?" Zij richtte zich nu weer uitsluitend tot haar moeder als om daar steun te zoeken.

Je weet genoeg, kindlief," zeide deze ,„ hoeveel ik dadelijk met de Engelsche Arbeidskerk ophad. Een kerk, of beter gezegd een religieuse beweging, gegrondvest op het economisch beginsel: afschaffing van kapitalisme en loonslavernij; grond en arbeidsmiddelen aan allen;

bevrijding van den vierden en vijfden stand dat was mij

letterlijk een openbaring, want ik heb altijd, zij het ook onbewust, behoefte gehad aan een ideale afschaduwing van alles wat indezen rijken tijd de gemoederen doortrilt. Maar Martalis, die de belichaming is van het Marxisme, n.1.: van de zoogenaamde materialistische geschiedenis-opvatting, acht een afzonderlijke godsdienstige ot ethische agitatie nutteloos, dat begrijp ik wel.

„ Je kent immers de kernachtige lijfspreuk van onzen vriend ?

Sluiten