Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En toch moeten wij zijn wil in dat opzicht eerbiedigen. Er is niets aan te doen. Als je niet anders van hem kunt houden dan als een vriend, is het beter dat gij elkander, althans in den eersten tijd, niet meer terugziet."

Anna stond op en zocht haar hoed en mantel bijeen om naar boven te gaan. Zij was besloten zich voortaan voor iedereen goed te houden, maar snakte er naar in de eenzaamheid aan haar overkropt gemoed lucht te geven.

„En nu flink zijn, Anna, beloof het me...." zeide mevrouw Denners, het diep bedroefd gezichtje herhaaldelijk kussend. „A propos, heb je nog over de Arbeidskerk met hem gesproken?"

Zij knikte.

„Hij blijft zeker bij zijn meening?"

„Ja.... maar hij zal toch niet tegenwerken. Het is juist door onze discussie er over dat.... hij er toe kwam om me te zeggen ...."

De stem, stikkend nog van ingehouden tranen, vermocht geen geluid meer te geven.

„Jawel, dat begrijp ik wel. En zie je nu in, kind, waarom hij je liever over die zaak wilde schrijven dan spreken, en zeide niet tegen je opgewassen te zijn! Voor mij was dit duidelijk genoeg. En nu, goeden nacht, Anna! Kom maar niet bij papa van avond. Ik zal het hem wel zeggen en hem een nachtzoen voor je geven."

Anna was al bij de deur, toen de moeder nog eenmaal haar kind tot zich trok.

„Weet je wat er nu in je omgaat?" zeide zij fluisterend. „Het is voor de eerste maal in je leven, dat je een ander willens en

wetens een groot leed moet aandoen en dat is voor de echte,

waarachtige vrouw een ontzetting! Maar ook dat moeten wij leeren, Anna, ook daarvoor moeten wij de noodige moreele kracht bezitten, om erger leed te voorkomen. Het verheugt me ten minste dat je sterk genoeg bent geweest om zoo dadelijk beslist „ neen" te zeggen."

„ Ik heb er een oogenblik aan gedacht.... bedenktijd te vragen, omdat ik haast niet kon „neen" zeggen. Maar ik voelde toch dadelijk hoe verkeerd dit was. Het is een ondenkbaar iets hem te verliezen. Wat zal ik zonder hem beginnen? Ik vroeg hem altijd raad in alles!"

„Zelfstandig te leeren handelen, is misschien wel eens nuttig voor je.... en nu met de Arbeidskerk zou dat samenwerken

Sluiten