Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zenden, zoodat ze daar lag heel open, in akelig fanatisme gekeerd daarheen, waar het leven het bitterst wondt. Dezelfde die plannen droeg om voor zijn geslacht te heroveren wat verloren was gegaan, werd in een ironische marteling geplaagd. Het wreekte zich in dien armen verlatene, als de straf over de bloedschande door vroegere toornige en machtige levensheeren opgehoopt. De schimmen van oude booze daden togen op dien eenen ongelukkige aan. En voor het leven voor hem eigenlijk begon, lag zijn ziel stuk, bloedend, doch met den nerveusen lust toch trotsch den gang van het geslacht voort te zetten en in bitter geweten te gevoelen dat het bloed van de voorvaders nog leefde.

Die zelfde mensch was al defect toen hij begon te leven en, als herhaalden zich in éen minuut alle momenten, die de harten van zijn vaderen hadden doorklopt, zoo was hem het leven niets dan een neerrijtenden wonderbaar-zwaren gang van een tienvoudig leven met een doornenkroon.

Het ware zoo dwaas zulk een mensch zijn zwakheden en afdwalingen te verwijten. Dat zwaar bevrachte bloed wil geen weerstand ; het wil een

Sluiten