Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij haar nu wel een maand vooruit aan huur kon betalen. Met een licht genoegen brak hij dat eerste gat in het corpus van zijn buit. Hij overwoog, dat hij nu ook wel eens iets buitengewoons kon doen en vond het noodig iets aan het kind van Vanckert te zenden, boven het bedrag van den verkoop van de meubeltjes, dat hij al lang te voren had overgemaakt. Hij zou dan maar dadelijk f 25.— zenden, aan het adres, dat hij nog op het papiertje had staan, waarop Vanckert zelf het had geschreven, 't Was een daad van piëteit tegenover den overledene, die hij in zich zelf apprecieerde. Op weg naar het postkantoor kwamen allerlei nieuwe planuen in hem op. Hij kon iets geven aan vader en moeder, iets zoo mooi als ze nog nooit hadden gezien, van die dingen, die men toch niet zoo heel duur, voor tien gulden bijvoorbeeld, in de groote bazaars kan koopen. En als hij het deed, zou hij nog even een praatje maken met de winkeljuffrouw, haar een knipoogje en een lachje geven. Dat kon je doen als je voor f 10.— iets in een winkel kocht. Ook moest er een groote krans van witte bloemen gebracht worden op het graf van Vanckert, dat hij misschien ook

Sluiten