Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaulbach, Anna, Levensdoel. Amst., P. N. van Kampen & Zoon. 8°. toile ƒ 3-5°

Keetelaar Jzn. J. L. Den-Appels, Geldersche verhalen. Zutphen, W. J. Thieme & C°. 8". . . f 2.70

Kepper, George, Herinneringen van een officier. Amst., Uitgevers-Maatschappij „Elsevier" 1899. av. 32 illustr.

8°. toile ƒ 2.75

Klassiek en Letterkundig Panthéon. N<>s 2—3. J. van den Vondel's Hekeldichten; N°. 8, J. van Vondel, Lucifer; N°. 49, J. van den Vondel, Palamedes oft Vermoorde onnooselheyd ; N°. 59 en 60, De Geusen, Proeve van een Vaderlands Gedicht door Jonkheer Onno Zwier van Haren; N". 68, Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog; N°. 72, Maurits Sabbe, Jan Luiken's Duitsche Lier; N". 104, J. de Geyter, Reinaart de Vos; N°. 131, C. H. Ph. Meyer, Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter; N°. 132, J. Bergsma, Karei ende Elegast, N°. 133, W. Bilderdijk, De ondergang der eerste wereld; N°. 40, J. v. d. Vondel, Gijsbrecht van Aemstel. Zutphen, W. J. Thieme & C°. 16°. Ie vol. f —.30

Klassieken, Nederlandsche, uitgegeven en metaanteekeningen voorzien door E e 1 c o V e r w ij s. Leeuwarden, Hugo Suringar.

I. Vondel's Leeuwendalers. 3e éd' 8° f —.90

II. Episodes uit Hooft's Nederlandsche historiën. 3= éd. 8°.

ƒ 1.10

III. Const. Huygens' Costelick Mal en Voorhont. 2«' éd. 8'.

f 1.10

V. Jan ten Brink, Schets eener geschiedenis der Nederland¬

sche Letterkunde. Livr. 1—3. 8° f 2.25

VI. Vondel's Batavische Gebroeders. 8° f —.85

VIL Bredero's Spaansche Brabander. 2e éd. 8°. . . ƒ 1.60

VIII. Hooft's Ware-Nar. 8° ƒ 1.—

Sluiten