Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7/6, 15/12, enz., en verhoogt daardoor 't rabat en . . . . risico.

En zoo gaat liet door, vele reizigers loopen u plat, van dezen koopt ge dit, van dien dat en ge vult uwen winkel.

n Mooi gezicht, 'n winkel vol prachtbanden!

Ge hebt dus een winkel vol prachtbanden die ge gekocht hebt.

In ieder vak koopt men tegen een inkoopsprijs en heeft men zelf 't recht den verkoopsprijs vast te stellen. Dus men mag handel drijven. I)e fabrikant of grossier bemoeit zich niet niet den verkoopsprijs. Hij maakt van zijn principalen geen machinale individuen, hij kortwiekt zijnen afnemers niet, hij blijft beleefd tegenover hen, dooi wie hij bestaat, hij is geen nachtmerrie voor zijn afnemers, hij tiranniseert niet. hij weet dat zijn belang en dat zijner cliëntèle nauw met elkaar samenhangen, en dat de belangen wederkeerig zijn

Boekenverkoopers van Nederland!

A. (ïij staat onder curateele!

13. Gij zijt voorwerpen in de handen der uitgevers!

C. Gij wordt gekortwiekt in uwe vrijheid!

I). Gij wordt gebrutaliseerd door uwe leveranciers !

E. Gij denkt met angst aan de uitgevers!

F. Gij wordt getiranniseerd!

G. Gij hebt belangen, doch kent ze niet!

Deze beschuldigingen zijn geen los neergeworpen woorden, ik zal ze bewijzen.

A. Wordt gij niet gecontroleerd door den uitgeversbond en belaagd door hunne autocratie?

B. Zijt gij in staat vrij in uw handel te zijn?

C. Zijt gij niet gepantserd in een massa voorschriften van den uitgeversbond?

1). Wordt niet gewoonlijk op onhebbelijke wijze uwe correspondentie geheel of gedeeltelijk genegeerd? En moet gij niet steeds de uitgevers naai- de oogen zien, omdat bij 't minste of geringste verschil van meening

Sluiten