Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede te protegeren, zelfs al is zijn boek tweemaal duurder dan dat van den geboycotten.

En deze laatste gaat liet boek annonceeren en verkoopt het bij massa's en gij kunt uwe duurdere meestal niets betere, uitgave opzouten. (

En de uitgever zegt u nog met eens dank-je-wel.

Ik ken uwe fouten, en als het ook nu waar is, wat Multatuli schreef, zult gij mij dit kwalijk nemen. Doch dan is liet ook waar, dat gij "t my meer kwaliik neemt dat ik uwe fouten ken, dan dat gy dit li zelf doet. omdat gij er aan mank gaat. ik ken uwe fouten — ik heb u gewezen op uwe fouten.

Maar tevens heb ik u opgeroepen 0111 deze te herstellen Ik wensch dit protest, dat baseert op ondervinding in ieder genoemd geval, te eindigen.

Doch ik roep u allen toe, U boekenverkoopers in Nederland, organiseert u! .. ... nrn

Beschouwt mijn roepstem als eene, die dit protest uitschreeuwt, omdat de feiten daartoe dwui-

&6omdat ik verbetering in uwe organisatie noodig

oordeel; — , ... , . , .,

omdat ik uw bedrijf hoogachten wil. —

omdat ik het knechtschap verafschuw. Organiseert u!

Organiseert u goed!

NASCHRI F T.

Wanneer eerst uwe organisatie goed zijn zal, zult 'gij i'1 staat zijn de verkeerde toestanden m don Bockhandel te verbeteren.

Eerst moet gij uwe vrijheid veroveren. Eerst

'f p0ti. d&ft <111 dier. .j

Ik h'ooo, dat er Boekverkoopers gevonden zullen worden die 11a lectuur van dit protest den moed zullen 'hebben. 0111 eene vergadering bijeen te roepen waarop dit protest als leiddraad zal kunnen dienen'voor de te nemen maatregelen.

A., Maart 1907. Z

Sluiten