Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als zij nu nog maar alleen zich konden bepalen tot den verkoop van boeken-alleen! Maar om het hoofd boven water te houden, zijn zij wel verplicht er doozen postpapier met rozen bij te gaan verkoopen, als om te laten zien hoe hun weg op rozen gaat. Ik zou u den naam kunnen noemen van den boekhandelaar, in een klein Brabantsch plaatsje, die een cliënt op het bestelde boek liet wachten. Later bleek, dat het werk per ongeluk tusschen de pakpapieren der afdeeling „komenijs" was geraakt! Ik zou u kunnen binnenvoeren in een winkel, welke in het midden ingericht is voor den verkoop van boeken ; met de pen achter het oor troont daar de pater familias. Rechts staat de blonde dochter des huizes en debiteert met succes lintjes en strikjes ; aan den linkerkant weegt mama koffie en suiker af !

De debitanten in de provincie hebben nog een ander nadeel, dat den stedeling ontbreekt: de post en de spoor zijn de onbewuste oorzaak daarvan.

Veronderstel, dat een dokter of notaris in een of ander plaatsje een boek, dat hem interesseert en dat de uitgever adverteert als te bekomen bij alle solide boekhandelaars, wenseht te koopen. Hij gaat naar den soliden boekverkooper in de plaats zijner inwoning en vraagt erom. „Ja", zegt deze, ,,ik heb het gehad en juist vanmorgen het laatste exemplaar verkocht, Maar ik zal 't voor u bestellen, — 't is eene kwestie van twee of drie dagen." Natuurlijk duurt het altijd tweemaal zoo lang. !) Daar de aspirant-kooper een boek steeds onmiddellijk wil hebben, stuurt hij doodeenvoudig een postwissel aan den uitgever en krijgt 24 uur later het boek in huis. Dit winstje is alzoo de neus van den soliden boekverkooper voorbijgegaan. Een uitgever kan natuurlijk gemakkelijk adverteeren, dat elke aanvraag op ontvangst van postwissel onmiddellijk door hem franco wordt uitgevoerd, daar de kosten van frankeering in den regel niet het rabat, dat hij aan den debitant moet geven, overschrijden. Wil daarentegen de debitant zijn cliënt ter wille zijn, en ter bespoediging het boek direct per post betrekken, dan moet hij óf zijn winst grootendeels of geheel derven,

1) Deze hatelijkheid is werkelijk van den schrijver. N. V. D. V.

Sluiten