Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doordat de uitgever natuurlijk niet èn franco èn met korting kan leveren, öf hij moet de risico loopen van een uitbrander van de zijde van den kooper, daar hij port in rekening brengt voor iets wat de uitgever-zelf franco levert. En maak het den cliënt maar wijs, dat de vork zus en niet zóo in den steel zit !

Tot de crisis van het boek werken ook oorzaken mede, die minder de schuld zijn van den handel, dan wel van de lauwheid van den boekverkooper. Zeker, er zijn, goddank, nog werkzame, intelligente en flinke boekhandelaren, maar hoeveel lauwe, onverschillige en zorgelooze collega's hebben ze niet ! Zij kennen noch de namen van schrijvers, noch zelfs den titel, en radbraken ze op eene verschrikkelijke manier. Bij hen vindt de uitgever niet de medewerking, waarop hij recht heeft.

Bij een mij bekend boekverkooper kwam eenige jaren geleden een heer, die een werk van een der Fransche klassieken wenschte te hebben, doch den titel noch den schrijver wist. Het was hem te doen om ,,L'Imprécation de Camille". Zonder te aarzelen zeide de boekhandelaar : „Mijnheer, dat vindt u bij Corneille, in zijn „Horace", ik weet niet precies welk bedrijf." De kooper keek aangenaam verrast op, want de opgave klopte precies : de 4e acte, 5e tooneel bevat de beroemde serie „Imprécations". Zoo zij het : men behoeft nu juist Corneille niet te bestudeeren, doch kan zich wel wat meer rekenschap gaan geven van hetgeen men geroepen is te verkoopen. (Aanm. v. d. V.).

Men zal zeggen : de debitanten in de provincie moeten grooten voorraad hebben, teneinde hun clientèle direct te kunnen helpen.

Toegestemd, maar daar is in de eerste plaats kapitaal voor noodig, en dit ontbreekt menig debitant, zooals ik reeds zeide. Jong nog, vestigt hij zich zonder kapitaal, om, ouder geworden,, niet voldoende te hebben oververdiend om veel te kunnen inslaan.

Ten slotte is de boekhandelaar uit de provincie huiverig om veel in voorraad te hebben, omdat hij vreest, dat vandaag of morgen de geheele oplaag van de hand wordt gedaan, en hij de boeken, die hij natuurlijk tegen den prijs van uitgave heeft gekocht, niet meer voor dien prijs van de hand kan doen. Hij wantrouwt

Sluiten