Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bibliophielen van vroeger.

Wij, Franschen, moeten destemeer de oorzaken van dien achteruitgang betreuren, daar wij op dit gebied bovenaan hebben gestaan.

Vóór de Revolutie was Frankrijk het land, dat de meeste bibliotheken bezat. Elk klooster, ieder kasteel, ieder patricisch- of burgerhuis had zijne bibliotheek ; de rechtsgeleerde, de dokter, de professor was verplicht er eene meer of minder complete verzameling boeken, op zijn studieveld betrekking hebbend, op na te houden, !) en ieder rekende het zich eene eer eene bibliotheek te bezitten, die van vader op zoon overging en zich voortdurend uitbreidde. Zoo vormden zich de beroemde collecties van Grolier, A. J. de Thou, Colbert, in de 17e eeuw ; Falconet, Hoym (1738), Orleans de Rothelin (1746), d'Aguesseau, Paulmy, Choiseul, Soubise, den hertog de la Vaillière (1784,) de gravin de Verrue, in de 18e eeuw.

Na de Revolutie werden de Kloosterbibliotheken en die van de kasteelen verbeurd verklaard, en vormden ze den grondslag der openbare bibliotheken. Vele boeken werden vernield en gingen te loor; eenige mannen beijverden zich niettemin om de overgebleven fragmenten te verzamelen en vormden daarmede bibliotheken, die nu nog beroemd zijn. Van 1827 tot 1873 heeft Techener meer dan 400 catalogi samengesteld, waaruit ik de namen citeer van Peignot, baron Taylor, Ch. Nodier, Le Roux de Lincy, de Sollinne, Cailhava, Armand Bertin, Solar, Doublé, enz. Silvestre verkocht de bibliotheken van La Bédoyère, Fernaux-Compans, Motteley, Pixéricourt. Nog citeer ik onder de groote verzamelaars van die dagen: Yemeniz, Sellière, Quatremère, Cicongne, enz.

De bibliophiel Boulard.

Na deze ietwat droge opsomming, wil ik u eens laten zien, tot hoever soms de boekenliefhebberij ging, door u iets mee te deelen over een origineel bibliophiel of liever bibliomaan, A. M. H. Boulard.

1) P. L. Jacob, La Librairie, halftnaand. tijdschrift, 31 Deo. 1876'

Sluiten