Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij was notaris, maar deed zijne practijk van de hand om zich geheel aan zijn hartstocht te kunnen wijden.

Deze ontwikkelde bibliophiel, deze degelijke boekenkenner, die niet alleen de titels van de zeldzame en kostbare boeken op zijn duimpje kende, maar wien alle trucs van den boekhandel niet om den tuin konven leiden, dulde zijn huis met editiones principes van Aldus Manutius x) en met manuscripten uit de middeleeuwen. Eindelijk kwam hij tot de overtuiging, dat alles wat in 4°, en, beter nog, in folio bestond, recht had op zijne gastvrijheid, en hij verkondigde dit ook in 't publiek. Hij beweerde, dat de hedendaagsche uitgevers ten onrechte deze fraaie formaten hadden afgedankt, en thans de octavo's, duo-decimo's en nog kleinere in den handel brachten. Hij werd zelfs voor de paria's van den boekhandel de trouwe vriend, die hij geweest was voor de bannelingen van de Terreur. Zonder den titel van een foliant te lezen, alleen op het gezicht van het reusachtige, eerbiedwaardige formaat, kocht hij hem en liet hem thuisbrengen, als hij het boek tenminste niet de eer aandeed zelf mee naar huis te nemen.

's Morgens kon men Boulard op de kaden vinden, gekleed in eene lange regenjas niet panden en reusactige zakken. Alle bouquinisten kenden hem en groetten hem onderdanig, hetgeen hem zeer gelukkig maakte ; ieder beijverde zich hem het naar zijne meening kostbaarste aan te bieden.

Hoewel Boulard een bekwaam kenner en een van de geleerdste bibliophielen was, liet hij zich liever door het formaat dan door den titel verleiden, en in iedere zak van zijn overjas verdwenen soms twee folianten.

Henrv Berthoud, aan wien ik deze bizonderheden gedeeltelijk ontleen 2), verhaalt, dat hij hem zeer vaak heeft ontmoet in zijne jeugd, met trots zijn boekenlast dragend, en zelf somtijds glimlachend om zijn manie.

„Och", zoo zei hij dan, „ik weet het wel, dat ze me bespotten, maar mijne dwaasheid is in ieder geval van onschuldigen aard, en aan mij is toch het behoud van

1) Zie over Aldus Manutius Van der Meiden, Over de Liefhebberij voor Boeken, pag. 29 v.v. N. V. D. V.

2) Ilenry Berthoud, Le Constitutionnel, 1 Maart 1855

Sluiten