Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bed gaan, bij liet middagmaal, — de boeken moesten aanwezig zijn ter stichting en verstrooiing. Eene dergelijke, goedbedoelde enormiteit kan slechts in het brein eener koningin, die van de toestanden van laaggeboren schepselen geen flauw idéé heeft, ontstaan. Immers, het is te dol om van te spreken : tweederde van het menschdom, zoo niet meer, zucht onder den strijd om 't bestaan, en is veel te blij, wanneer het zich en de zijnen boven water kan houden, en onder de rijke standen, — nu, als daar de boekenliefhebbers vandaan moeten komen (althans de boekenliefhebbers die Carmen Sylva bedoelt), dan.... Daarom is het onverklaarbaar dat de redacteur van 't Handelsblad indertijd zoo in extase kwam over dit in waarheid koninklijke denkbeeld. (Aanm. v. d. V.).

De hartstochtelijke verzamelaar zoekt noch een Estienne, noch een Colines, een Didot of een Crapelet. Hij veracht een Caxton, een Elsevier, een Aldus, een Bononi; hij leest nimmer. Wat hij zoekt, is een of andere buitengewone afkomst, een mooi, met wapens versierd bandje, uit het atelier van een beroemd binder, of een werk, waarvan een klein getal op papier de luxe is gedrukt. Hij zoekt eene serie vignetten in verschillende staten of oorspronkelijke aquarellen, verzamelt ex-libris, of wordt eene specialiteit in origineele edities van Molière en Corneille, van Van Lennep „met de blauwe bandjes". Hij raakt in vuur over galante poëzie der 18e eeuw (vooral wegens de gravures !), ja, — betaalt sommen voor vuile potloodteekeningen van eene of andere 18e eeuwsche perversiteit. Hij tracht pamphletten uit de gouden eeuw machtig te worden, coüte que coüte dikwijls. Origineele uitgaven der romantieken, met het omslag, zelfs eerste edities van moderne romans, die noch van inhoud, noch van wezen met de volgende verschillen, — dat alles is van zijne gading. Vooral is het hem er om te doen iets te hebben, dat zijn buurman niet heeft. Hij lijkt op dien tulpenliefhebber, die, toen hij het bestaan vernam van een grooteren bol dan den zijnen, dien hij dacht dat eenig was, dien voor 30.000 gulden kocht om hem onder zijne voeten te verbrijzelen.

\ oor hem is het boek niet een voorwerp voor studie, het is een luxeding, een kleinood : hij koopt het, zooals

Sluiten