Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij een Vlaamsch kantwerk koopt of een Japansche porceleinen vaas. La Rochefoucauld zeide : „Hij beschouwt de boeken als meubels, die dienen om zijn huis te vullen en te verfraaien meer dan om zijn geest tc beschaven en te verrijken." x)

Dit type van bibliophiel, die nimmer leest, is overigens volstrekt niet nieuw ; zijn voorgangers waren:

De bibliotapen, die, volgens Robert Estienne, de boeken verzamelen zooals de gierigaard de daalders, om zich in den aanblik te vermeien en niemand het gebruik te vergunnen ;

De bibliomanen, waarvan La Bruyère 2) spreekt, en die alleen verzamelen om er op te kunnen pochen, om de leerlooierij, die ze hunne bibliotheek noemen, te kunnen toonen ;

Graaf d'Estrées, die, volgens Saint-Simon, 52.000 deelen bezat, die hij, zoolang hij leefde, in pakken opborg, in een hem door zijn zuster geleend lokaal;

En het door d'Alembert aangehaalde type, dat tegen ongehoorde prijzen alle astronomische werken kocht, terwijl hij absoluut niets van astronomie afwist, ze achter slot en grendel bewaarde zonder er ooit naar om te zien, en ze een sterrekundige weigerde te toonen.

Men zal toestemmen, dat deze wijze van verzamelen niet medewerkt tot den bloei van den handel, en dat zij dus is eene zijde van de crisis van het boek.

TIJDSCHRIFTEN EN DAGBLADEN. Pessimistische naturen beweren, (en dit is eene laatste oorzaak van de crisis van het boek), dat zij, die nog lezen, slechts tijdschriften of couranten ter hand nemen, en geene boeken.

Nordau heeft eene vrij leerzame statistiek opgemaakt, volgens hem waren er :

In Engeland in 1846, 551 couranten.

in 1891, 2255 In Duitschland in 1840, 305 ,,

in 1891 3680

1) Iemand, die een boekenkast zonder boeken bezat, kocht voor goed geld een 30-tal deeltjes om haar te vullen. Natuurlijk denkt hij er niet aan ze te gaan lezen! Verbeeld u, ze lezen!

N. v. D. V.

2) La Bruyère, Les Caractères, hfdst. over de mode.

Sluiten