Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bitter. In ons land — we zijne onze voorvaderen dank, baar, die zoo klein een gebied aan de baren ontworstelden ! — zijn dergelijke praktijken nog niet in functie.

Eene eigenaardige manier van premie-berekening (of liever van wtei-premie-berekening), zooals die sinds eenigen tijd in Nederland in praktijk is gebracht door eene uitgeversfirma, verdient wel even hier gememoreerd te worden.

De drukkerij „Vrede" te Amersfoort, is, zooals men weet, de inrichting, door welke de zoogenaamde „christen-anarchisten" hunne ideeën in de wereld zenden. Deze drukkerij-vennootschap is tevens de uitgeefster van de verschillende propagandageschriften. En deze drukkerij redeneerde nu aldus : het is onbillijk, dat eene groote, kapitaalkrachtige zaak met veel clientèle, door het nemen van een groot getal voor rekening, in de gebruikelijke premies een extra-verdienste ontvangt, die eene kleine zaak, welke niet in staat is zoo'n groot getal in te slaan, moet derven. En daarom schafte zij de premies af, en verhoogde het rabat van 20% tot 25%, een maatregel, waardoor ieder boekhandelaar gelijkelijk bevoordeeld wordt.

Uit een moreel oogpunt verdient deze manier van doen warme aanbeveling. Maar plaatst men zich op het standpunt van de maatschappij, zooals zij is, (en een practisch mensch moet dat wel doen), dan zal het ieder duidelijk zijn, dat zij slechts in toepassing gebracht kan worden door eene inrichting, wie het in de eerste plaats om propaganda te doen is. De man van zaken, wat een uitgever natuurlijk is, kan zich met dergelijke „gewetens-futiliteiten" niet ophouden, het is zijn belang zooveel mogelijk te verkoopen en als hij dat door het geven van extra-korting bevorderen kan, zal hij het niet nalaten.

En zoo zal ook dit denkbeeld van gelijke bevoordeeling wel eene utopie blijven : de kapitaalkrachtige zaken krijgen de extraatjes, de tobbers blijven tobben, maar zien de premies hun neus voorbijgaan : zoo is nu eenmaal het leven !

Eene aardige manier van premie-berekening is de volgende. Ik weet niet, of ze in ons land gebruikt

Sluiten