Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er niet meer uit om de goedkoope markt te bereiken.1) Als de prijs van het boek met een derde verminderd werd, zou men nog niet eens het dubbele aantal exemplaren verkoopen: het verschil, dat den uitgever tevreden zou kunnen stellen, is voor den kooper slechts een onbeduidend bedrag, en het ontneemt den debitant de winst, waarvan hij moet leven.

VERHOOGING DER PRIJZEN.

Moet de prijs van het boek verhoogd worden ? Moeten er alleen dure boeken in den handel gebracht worden om den debitant meer rabat te kunnen geven ? Maar dit zou de quaestie niet oplossen, want het ongelukkigste is juist, dat de debitanten reeds grootendeels hun rabat afstaan aan de clientèle. De verhooging van het rabat zal eene gelegenheid te meer zijn om te knoeien met de prijzen.

Sedert 1 Oct. 1899 is het den Parijschen boekhandel vergund een deel van fr. 3.50, dat vroeger voor fr. 2.75 verkocht werd, voor fr. 3.— te verkoopen. Deze verhooging schijnt in strijd met de economische regels : een handelaar verdient meer door vele artikelen tegen kleine winst om te zetten, dan door eene kleinere hoeveelheid koopwaar met groote winst van de hand te doen. Het had er veel van afsof de boekhandelaren handelden als de huiseigenaar, die den huurprijs van zijne perceelen gaat verhoogen, als hij er geen huurder voor vindt. De boekhandel zou dus zijn eene geheel bizondere industrie, want hoe meer men den toch reeds zeldzamen cliënt van zich vervreemdt, des te meer

verdient men. ... ,

Au fond evenwel is de zaak van weinig belang : de cliënt went zich gemakkelijk aan den nieuwen prijs.

Maar ik zal u, met uw verlof, een gemakkelijker middel om de prijzen te verhoogen aan de hand doen : een middel, dat we verschuldigd zijn aan een geacht lid der académie, thans weliswaar vergeten, maar die

1) II est enfermé dans une impasse, dont il nn peut sortir pour yieer au bon marché. Deze woordspelling kan in 't Nederlandsch niet weergegeven worden. v. D.

Sluiten