Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. Noordhoff, ,J. B. Wolters, Julius Vuylsteke, Fredcrik Muller.... j'en passé, et des meilleurs !

PROVINCIALE BOEKVERKOOPERS.

Tot de boekhandelaren uit de provincie wil ik deze woorden zeggen :

Aan ontwikkeling en aan de vermeerdering van kapitaal moet u alles gelegen zijn. Het mooie beroep, dat gij uitoefent, behoort niet tot diegene, die men zonder leerjaren en zonder speciale kennis zich eigen kan maken.

Gij hebt de uitgevers noodig, zoo goed als zij u. Het is als de geschiedenis van de fabel der ledematen en de maag. De oplossing van het vraagstuk is niet gelegen in eene vervreemding van elkander, die niemand ten bate kan zijn en allen vervelen moet.

EEN WOORDJE AAN DE BEDIENDEN.

De Fransche schrijver richt onder het opschrift „Conseils aux Commis-libraires" eenige beleefde woorden .aan den bond van bedienden in Frankrijk. Daar den Nederlandschen bediende uit den aard der zaak deze hoffelijkheid jegens vreemde collega's minder zal interesseeren, zullen wij de woorden van den beleefden Franse hman niet overnemen, doch eenige mededeelingen doen van het werk en streven van den

Bond van Nederlandsche Boekverlcoopersbedienden.x) 7 Mei 1893 door een 30-tal bedienden in het leven geroepen, mocht hij zich reeds in het tweede jaar van zijn bestaan verheugen in 51 leden, een getal, dat allengs aanwies en tot ruim 200 is geklommen, benevens 130 donateurs.

De bond stelt zich ten doel „de belangen van hen, die als bediende in den Nederlandschen boekhandel werkzaam zijn, te behartigen" (art. 1 statuten), welk

1) De heer \V. A van Rooyen, thans boekhandelaar te Amsterdam en eere-lid van den Bond van Bedienden, gedurende vele jaren voorzitter, verschafte mij met de meeste bereidwilligheid het materiaal voor het onderstaande, waarvoor hem bij dezen dank gebracht wordt.

Sluiten