Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cipier! .. breng dezen man naar de cel. Hij heeft den getuige, volgens diens geloofwaardige verklaring, wel niet vermoord; hij heeft hem daarna niet in stukken gesneden en ingezouten, integendeel, trouw en eerlijk heeft hij hem gediend. Maar hij moet hangen, omdat hij is oud, pedant en ziekelijk; wat meer zegt, hij heeft een opinie, blijkt arrogant en behept met.. eigenwaan. Het gevangenisgeld is door hem betaald.. nu moet hij in den strop!

Vrij naar Multatuli.

Hier dient niet gezwegen, maar geschreven.

Als, door den drang der feiten en door overmacht gedwongen, een stuk zwaar beproefd menschenbestaan in deze bladzijden wordt prijsgegeven aan den stroom der openbare meening, dan zit, bij de uiteenzetting van historische waarheid, geen wrevel voor over gekrenkte eigenwaarde, geen teleurstelling zelfs wegens geleden verlies. Waar het recht geheel opgaat in overweldigende macht— hier slechts ten nadeele van een enkel individu — is wraakneming door een zoogenaamd schotschrift even doelloos. En toch geldt het eenezaak van openbaar belang. Men legt, zij het dan als eenling, zich evenwel bij de wijze waarop leed en schade zijn berokkend, niet altijd klakkeloos neer. Neen men treedt op met een protest, in behoorlijken vorm, ware het alleen als teekenende bijdrage inden cirkelgang, dien de menschheid voortdurend aflegt op hare baan van het goede, van het kwade niet het minst.

Dit laatste teekent den pessimist van beroep, hoor ik

Rhodeso-Neerlandica.

1

Sluiten