Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onrevicnt toujours etc.1). Ik ambieerde een litterarischen werkkring, ook wegens mijne vroegere betrekking tot de Indische journalistiek. In het voorbijgaan zij gezegd, dat men deze laatste mededeeling, aan het kantoor der RhodesoNeerlandica opvatte alsof ik uitsluitend de practische rubriek van een Nieuwsblad, de Advertentiën, onder mijn beheer had gehad. Men kwam er tot de eigenaardig-logische gevolgtrekking, dat ik minder het stilistisch gedeelte van een Prospectus b.v. zou machtig zijn dan wel de aanduiding der prijzen van boekwerken, formaat, vellen druks, letter-type en wat dies meer zij, maar vooral wat betreft den reclame-stijl. Juist het omgekeerde bleek bij mijn optreden het geval. Ik kon ook weinig vermoeden, dat letterkundige bekwaamheden een soort wanklank vormden in de bij uitstek practische harmonie der Rhodeso-Neeklandica, waar men vrij wat beter de cijferkunst verstaat.

Maar ik loop mijne geschiedenis vooruit. Mijne aanbieding dan ging vergezeld met de toezegging aan de nog jeugdige Uitgevers-maatschappij van, bij eventueel engagement, te willen deelnemen voor een bedrag van f4000 aandeelen in het maatschappelijk bedrijfskapitaal.

Het zal wel onnoodig zijn te doen uitkomen, dat ik, zonder financieele deelneming, mij met geen gunstige beschikking over mijn aanzoek behoefde te vleien. Eene betrekking van eenige beteekenis komt in onze dagen zoo maar niet aangewaaid, wanneer geen hoogere macht, in den vorm van protectie, familie en last not least geld, de stuwkracht ervan uitmaken. En zoo er al geen beroep of tak van nijverheid denkbaar is, die niet ruimschoots vertegenwoordigers vindt, het aantal letterkundigen van den zooveel en zooveelsten

1) Wanneer ik, hier en daar, aan fransche woorden of uitdrukkingen mij bezondig, gelieve de lezer mij dit ten goede te houden. De aanraking met „gedistingeerde" Gravenoorders, die Nederlandseh als iets „vulgair" beschouwen, draagt eraan schuld.

Sluiten