Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beheerscht, dat de eene afgrond den anderen toeroept, dat men van de eene teleurstelling de andere te gemoet snelt, als een noodlot, waardoor men onverzettelijk wordt medegesleept. Het is Jan Karper aldus vergaan.

Er verliepen veertien dagen, na de interessante ontmoeting met den man, op wien Jan Karper de twijfelachtige verwachting, zoo niet van een aangenamen werkkring, dan toch van een geruststellenden levensherfst had gevestigd. De illusie van een gemoedelijk samenwerken was bij het eerste onderhoud opgegaan in rook. De rossige verschijning — het moge kinderachtig zijn te bekennen — had mij gebracht onder eene suggestie, waaraan ik geen anderen naam wist te geven dan dat zij van het eerste oogenblik af verlammend werkte op mijn willen doen. Ik ben op Java getuige ervan geweest, hoe de slang een vogel uit den boom kijkt. Pieter Hengelaar oefent door zijn uiterlijk, spreektoon en handelwijs op sommige individus een demoraliseerend vermogen uit, dat hen voor zijn doeleinden en het verwerken zijner denkbeelden totaal onbruikbaar maakt. Ik durf de stoute stelling te verkondigen, dat hij, op wien dit vermogen weinig of geen vat heeft hoegenaamd, in karakter en eigenschappen op ééne lijn staat met dien onhebbelijken patroon.

Een goed teeken achtte ik het, dat men vanwege de Rhodeso-Neeklandica den uiterlijken schijn bewaarde van geen haast te maken met een engagement. Men liet mij in den waan, dat het links en rechts inwinnen van inlichtingen omtrent mijn persoon veel tijd in beslag nam. Naar financieele gegoedheid vooral, zooals ik later kwam te weten, werd bij deskundige bureaux naar den particulieren Jan Karper, sollicitant employé-aandeelhouder, geïnformeerd. Men gunde zich hiertoe ruimschoots den tijd, doch Januari 1897

Sluiten