Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JU! maar verstaan wat er in staat, doet het niets ter zake, of een volzin nou een varken voorstelt of een tang! Verkoopen, man, de centen in het laadje, met zoo min mogelijk onkosten, daar komt het op aan. De markt is overvoerd, de klad is in jouw litteratuur! Voor twee gulden, per zestien bladzijden, hebben we aan iederen vinger tien letterkundigen, die er naar snakken. Zou je denken, dat Piet Hengelaar, de directeur, mal genoeg is, om meneer Karper, voor vijftienhonderd gulden in het jaar, hier maar aanhoudend met wat jij gelieft te noemen „letterkundig werk" bezig te houen? Pas maar eens op, als de baas terugkomt, is het met je kippetjes-leven gedaan. Al wat je tot-nu-toe hebt uitgevoerd, is gewoon schooljongenswerk. Ik neem aan, dat Ringstar, de kantoorjongen, het evengoed kan. Sakkerloot, als Hengelaar eerstdaags weer zijn werkkracht in de schaal legt, dan zal je eens zien wat hij eigenlijk speciaal voor jou heeft meegebracht uit Transvaal. Dat zal er spannen hoor! Ln dan eerst zul je snappen waarvoor je eigenlijk hier bent... om te werken, meneer, te werken zooals ik, want de paarden die de haver verdienen

— Krijgen 'm, in jouw geval, voor pakhuiswerk en expeditie wèl, voor het vertrouwen en je exceptioneele positie hier . .. niet. Aldus besluit Pranssen de kaserne-instructie, met klem op de woordjes „wel" en „niet".

Maar I iet Hengelaar betoonde zich bij uitzondering wel eens belijder van de nuttigheidsleer en aanhanger van opport uniteits-politiek. Hij bezit, als meer lieden van zijn slag, de bizondere eigenschap, om schrijvers van talent te laten arbeiden voor een hongerloon, zoodra hun maatschappelijke positie of werkkring een schril contrast vormt met dat talent. Hij zal, instede van met twee gulden sweating wages, het vertaalwerk van een roman honoreeren, desnoods met vijftien gulden, per vel van 16 pagina druks, het dubbele

Sluiten