Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadslaagd en per fiets menige rit gezamelijk ondernomen naar het perceel, staande aan het Langhouter plein, ten einde de noodige schikkingen te treffen voor een doelmatige vooral practische inrichting van woonhuis en kantoor. Bij die samenkomsten, tusschen hoofdman en adjudant, werd menig plan gewikt, gewogen, verworpen en uitgewerkt. Ten slotte werd men het in de hoofdzaken eens en het plan van uitvoering, tot in de minste details, eindelijk vastgesteld, met onderling overleg. Hoe een en ander bij overgang zich nog zou wijzigen, zal later blijken. Een kardinaal punt van overweging vormde de plaatsing der leden van het personeel op dit luisterrijk model-kantoor, en dit stuitte op bijna onoverkomelijke bezwaren en hinderpalen, wegens de beperkte ruimte der localiteit, te meer nog, omdat men aan de Rhodeso stipt rekening houdt met den rang, leeftijd, en vooral met de eigenaardigheden van ieder individu, zij het dan ook in averechtschen zin.

De Jingo had den tact nu en dan iets te verluiden omtrent de nieuwigheden en gebeurlijkheden op til.

En nadat alles zijn beslag had gekregen en het huurcontract was geteekend, over en weer, in gemeenzaam overleg, deed zich een incident voor waarop men tevoren niet was bedacht geweest, hoe scherpzinnig de geesten ook waren, die hadden voorgezeten bij de organisatie van het geheel. Men kwam ter elfder ure tot de verrassende ontdekking, dat op den stand van het woonhuis, indien men absoluut al hechten wilde aan deze meening, niet af te dingen viel, maar van een „zaakkundig" standpunt beschouwd, er iets essentieels aan ontbrak voor den naam van een practisch koopmanshuis. Ik zou de plank al zeer mis moeten zijn, en het wil mij niet anders voorkomen, dan dat „de zaak" hier een nevenzaak was in het doorgevoerd spel. De zaakkundige De Jingo, opper-kwartier-, magazijn- en inventarismeester,

Sluiten