Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam tot de lumineuse bevinding, dat een flinke bergplaats voor papier en gedrukten geheel en al tot de afwezigheden behoorde van de deftige woning. Onwillekeurig denkt men hierbij aan zekere stad Abdera, uit den goeden ouden tijd, en aan een plaatsje aan den IJsel, in onze moderne dagen, al is men in het laatst genoemde thans wijzer dan voorheen.

Een formeel pakhuis, a f 300 'sjaars, kon er, bij het woonhuis van f 1300.— huur, nog wel bij.

Als eerstdaags een vervolgingswaanzinnige ter plaatse zou komen, waar hij eigenlijk op zijn plaats is, dan balanceert het onkostenbudget, en heeft geen aandeelhouder, geen commissaris zelfs iets te bedisselen op een oordeelkundig beheer. Fiat justitia et pereat mundus! Het recht moet zijn loop hebben, al zou de wereld er ook bij vergaan! En dat schermen met zijn kramerlatijn, zooals die pedante Jan Karper op zijn schrijftafel heeft staan, van „Summum jus, summa injuria", het hoogste recht, hoogste onrecht, allemaal klinklare nonsens!

En er heerschte buitengewone drukte en levendigheid in den huize Hengelaar & Co., toen het pleit was beslecht, dat de woning aan de Groentengracht niet meer beantwoordde aan de steeds dringender wordende eischen des tijds.

Wie slechts een oppervlakkige notie bezit van den rompslomp, het onvermijdelijke attribuut van een Uitgeverskantoor, kan zich een denkbeeld vormen van de herrie, waarmede de verhuizing gaat gepaard eener dergelijke „zaak". Alle hens waren dan ook danig in de weer, in het verzinnen van werkzaamheden, langzamerhand inpakken, ter uitsparing van pak- en bergloon, en wat verder ermee in verband staat.

Een overschoone gelegenheid, om Jan Karper's werklust thans terdege op de proef te stellen !

Sluiten