Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden, maar het heil moeten zoeken in ver afgelegen romantische dalen, omgeven door bergen, met weelderige wouden begroeid, om, voor de leus, zich te laven met en te baden in Glauberzout. Als een gevolg der malarische toestanden van het huis aan de Groentengracht, openbaarde zich deze behoefte eensklaps bij de echtgenoote des kapiteins, en deze haastte zich, de Directrice met een spoed-certificaat, als „Frau Hauptmann" op haar reiskoffers en onafscheidelijke fiets gewaarmerkt, naar Böhmen te expediëeren. Hij zelf volgde eenige weken later, met de inseparabele schuttersuniform, waarin, bij gelegenheid van den jaardag onzer gevierde koningin, Herr Hauptmann Hengelaar oordeelde, Hare Majesteit in den vreemde te moeten huldigen als getrouw vassal en drager van II. D. kleedij.

Dit was een aangenaam en vermakelijk intermezzo bij de voorbereiding tot een algemeene verhuizing, aan den vooravond van gewichtige gebeurtenissen. Inderdaad, bij al den schrikwekkenden ernst, bood het leven aan de Rhodeso wel een enkele verkwikkelijke verpoozing. Jammer slechts, dat deze altijd door het bitterste van het bittere op den voet werd gevolgd.

Wij staan aan den vooravond der wereldgebeurtenis. De hoofdman vertoont zich aan zijne manschappen. Hij is niet best geluimd. Nu, dit is een regel, die ook zijn uitzonderingen heeft, al zijn deze zoo talrijk niet als de uitspraak van het Engelsch, waar ze de regels overtreffen. Hij overziet het geheel en duidt op den in te pakken voorraad van het kantoor. Die voorraad ziet er niet naar uit, om zoo ineens tot bundels te worden vergaard. Een tiental leege kisten

staan in het rond.

Alle hens, Heeren, en niemand uitgesloten! —

zegt hij — en na vijf uur allen terugkomen, tusschen

Sluiten