Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluiten van schriftelijke overeenkomsten in de hand, daar immers, naar de meening der meeste rechtsgeleerden, de overdracht van auteursrecht alleen bij schriftelijke over* eenkomst kan geschieden. Ja, er zijn rechters, die oor* deelen, dat de enkele «quitantie» waarbij de auteur verklaart zekere som ontvangen te hebben als betaling voor zijn werk, zelfs als deze tevens vermeldt de woorden «onder afstand van auteursrecht», niet voldoet aan den eisch van schriftelijke overeenkomst, die voor den afstand van dat recht gevorderd wordt.

Behoudt de auteur zijn recht en wordt de verhouding tusschen hem en den uitgever dus niet opgelost met het verschijnen van het werk en de betaling van het honos rarium, dan is voor die blijvende verhouding de schriftuur het eenige middel tot voorkoming van moeilijkheden. Het belang voor beide partijen, misschien wel het belang van den uitgever vooral, maakt dus een behoorlijk vol* ledig schriftelijk uitgaakcontract in de hoogste mate gewenscht.

Desniettegenstaande is — als reeds gezegd — het ge* zamenlijk opmaken en op zegel onderteckenen van een contract tusschen schrijver en uitgever in ons land mm* mer gewoonte geworden, en was men er tot heden niet toe gekomen algemeen geldige modellen te publiceeren. Onze pogingen om daartoe te geraken — althans voor zoover het den belietristischen schrijver en zijn uitgever betreft — zijn de allereerste in Nederland.

Dit mag den oppervlakkigen beschouwer verwonderen, wie eenigszins dieper bekend is met schrijvers en uitge« vers, met het nederlandsche «litteraire leven» in uitges breidsten zin, zal er niets bevreemdends in kunnen vinden.

Sluiten