Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODELCONTRACT A.1)

BASIS: GEEN OVERDRACHT VAN AUTEURSRECHT.2) BETALING PER OPLAGE.

Tusschen ondergeteekenden:

vervolg van dit contract aangeduid als: de uitgever, ter eenre zijde, en:

in het vervolg van dit contract aangeduid als: de auteur, ter andere zijde, is het navolgende overeengekomen betreffende de uitgave van:

reeds opgenomen in:

TOELICHTING: In dezen aanhef van het contract moeten niet alleen de namen en woonplaatsen van uitgever en auteur,

0 Ieder ex. van het contract moet vóór eenige onderteekening voorzien worden van een zegel a 75 ct. Anders kan, bij eventueel ernstig verschil, een zware zegelboete het procesvoeren zeer kostbaar maken.

'-) Gelijk reeds in onze inleiding werd aangetoond, loopt wie zijn auteursrecht overdraagt in de eerste plaats groot gevaar zijn eigen belangen te schaden — immers geen uitgave met overdracht van auteursrecht geeft den schrijver voldoenden waarborg voor een billijke verdeeling der eventueele voordeelen met die uitgave te behalen —; doch tevens: wie zijn rechten zonder noodzaak verkoopt verzaakt daardoor zijn plichten als mensch en staatsburger. Niet alleen behoort, gelijk een vader over zijn kind, ieder schepper te waken en macht te oefenen over zijn schepping, voor zoover dat in zijn vermogen is, maar in veel wijderen zin is ieder vrij en onafhankelijk man verplicht de rechten hem door de wetten van zijn land gewaarborgd te handhaven. Het is bovendien onmogelijk, het is gemakzuchtig, het kan in sommige gevallen zelfs laf en ongepast zijn, zich ter wille misschien van eenige dadelijk gewonnen gelden, te ont* doen van een goed dat, zij het mogelijk eerst in een verre toekomst, voordeelen afwerpen kan voor ons zelf of onze nazaten. Onze auteursrechten vormen ons kapitaal, zij zijn onze bezitting, die wij niet vervreemden mogen, al was het maar alleen om* dat wij er de waarde niet van kunnen bepalen.

X.

kantoorhoudende te

uitgever, gevestigd en , in het

Y.

wonende te

Sluiten