Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de titel der uitgave, worden ingevuld, doch tevens een zoo duidelijk mogelijke omschrijving van het werk waarover

het contract loopt, dus b.v.: een roman, getiteld: een

jongensboek, getiteld: enz.

De woorden uitgever en auteur staan hier, evenals overal elders in het contract, tot aanduiding van de zoowel man= nelijke als vrouwelijke, zoowel alleenstaande als gezamenlijk handelende personen die als uitgever of als auteur optreden. Door deze redactie behoeft in het overige van het contract niets gewijzigd te worden wanneer een naaml. vennootschap of firma als uitgeefster of uitgevers, een vrouw als schrijfster of meerdere personen als auteurs optreden. (Zie ook art. 9 en de toelichting daar, bij al. 2.)

Het komt tegenwoordig meer en meer voor, dat romans, en vooral dat bundels verzen, novellen, schetsen of anders soortige opstellen, vóór de boekuitgaaf geheel of gedeeltelijk in tijdschriften, dagbladen enz. zijn opgenomen geworden. In zulke gevallen is het nuttig, deze feiten duidelijk in het contract te constateeren, waardoor de uitgever verklaart er mede bekend te zijn geweest bij het aangaan der overs eenkomst.

Art. 1. De uitgaaf van bedoeld werk is toevertrouwd aan den uitgever, die het zal doen verschijnen uiterlijk binnen .... weken nadat de volledige copie hem door den auteur is ter hand gesteld.

Hij zal de uitgave naar zijn beste kunnen verzorgen, met inachtneming der tusschen partijen overeengekomen bepalingen, en alles doen om het uitgegeven werk zoo vlug en zoo voordeelig mogelijk te verkoopen.

Voor zoover uit hare bewoordingen niet het tegendeel blijkt, is deze overeenkomst aangegaan voor den duur van de wettelijke bescherming van het auteursrecht op bedoeld werk en heeft zij alleen betrekking op de oorspronkelijke uitgave in de nederlandschp taal

Sluiten