Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De auteur verklaart zich nu reeds aansprakelijk tegen» over den uitgever voor alle gevolgen die, hetzij een betwisting van het auteursrecht, hetzij een rechtsvordering tot schadevergoeding wegens beleediging uit hoofde van gemeld werk ingesteld, voor den uitgever mocht hebben, mits de uitgever terstond nadat eene dergelijke voidering te zijner kennis wordt gebracht, dit den auteur mede* deelt, aan dezen de verdediging tegen die vordering geheel overlaat en hem zijne daartoe dienstige gegevens op aanvrage ter beschikking stelt.

TOELICHTING: Dit artikel spreekt, dunkt ons, genoegzaam voor zichzelf. Is het geschrift anoniem of onder pseudomien uitgegeven, dan kan men overeenkomen, dat bij voorkomen der gevallen in de 2C alinea genoemd, de uitgever de vers dediging op zich neemt, wanneer men dan maar tevens vooruit regelt wie de kosten dragen zal.

Art. 4. Het vaststellen van den verkoopprijs, de keuze van papier, formaat, letter en letteroppervlak, van band en omslag, van versiering en illustratie, kortom van alles, wat aan het boek zijn uiterlijk geven zal, evenals de opneming van niet tot het werk zelf behoorende tekst, zooals advertenties, persbeoordeelingen, enz., en de rege* ling der recensie*exemplaren, geschieden door den uitgever in overleg met den auteur voor of bij de onderteekening dezer overeenkomst.

TOELICHTING: De verkoopprijs! Ziehier een punt van verschil met sommige uitgevers; zij achten zichzelven uitsluitend bevoegd den prijs van een boek — in verband met de grootte der oplage — te bepalen. Doch dit inzicht, berustend

Sluiten