Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien de uitgever weigert een nieuwe oplage van het werk uittegeven, of indien hij zich hieromtrent niet binnen den in de vorige alinea aangegeven termijn heeft verklaard, wordt door het enkele feit dier weigering of dat stiU zwijgen het onderhavige contract geacht te zijn afgeloopen, wordt de daaruit ontstane verhouding tusschen partijen geliquideerd en verrekend, en krijgt de auteur zonder eenige formaliteit de vrije beschikking over het auteurs* recht terug.

Eveneens wordt het onderhavige contract geacht te zijn afgeloopen, wordt de daaruit ontstane verhoudiijg tusschen partijen geliquideerd en verrekend en krijgt de auteur zonder eenige formaliteit de vrije beschikking over het auteursrecht terug door het enkele feit van het verloopen van .... jaren sinds de laatste oplaag van het werk is verschenen, zonderdat de uitgever tot een nieuwe oplage is overgegaan.

Indien in dit laatste geval de auteur overgaat tot het doen verschijnen van een nieuwe oplage van bedoeld werk, is hij gehouden de nog bij den uitgever aanwezige onverkochte exemplaren overtenemen tegen een vierde van den particulieren prijs, en" tegen overgifte dier exemplaren dit bedrag te betalen binnen ééne maand na het verschijnen der nieuwe oplage.

TOELICHTING: al. I. Deze bepaling dient om stagnatie in den verkoop te voorkomen. Het kan zeer onvoordeelig zijn voor den auteur indien zijn boek gedurende korter of langer tijd «uitverkocht» blijft. De nu blanco gelaten getal; en tijdsbepalingen maken het den uitgever mogelijk deze zaak na overleg met den schrijver zóó te regelen, dat hij niet voor te groote moeilijkheden komt te staan. Men verzuime evenwel vooral niet deze blanro's in te vullen

Sluiten