Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Akt. 13. Indien ter beoordeeling van eenig feit be= treffende zijn rechten, of van zijn rekening, de auteur, eenig gegeven noodig heeft uit de boekhouding en bescheiden van den uitgever, is de uitgever verplicht hem een uittreksel uit die boekhouding met de justifica* toire bescheiden over te leggen. Indien de auteur dit uittreksel niet ontvangt, of het niet naar zijn genoegen bewezen oordeelt, heeft hij het recht, mits op eigen kosten, de boekhouding des uitgevers door den accountant der Vereeniging van Letterkundigen te doen onderzoe* ken. De uitgever verbindt zich uitdrukkelijk dat onder* zoek zijner boekhouding mogelijk te maken.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat, waar be* treffende dit contract een insverzuimstelling of kennis* geving met rechtskracht noodig mocht zijn, deze zal kunnen geschieden buiten eiken gerechtelijken vorm per aangeteekenden brief en dan dezelfde kracht zal bezitten als een gerechtelijk beteekend exploit.

TOELICHTING: Ook dit artikel, dat uitgaat van de onderstel» ling, dat een schrijver óf zijn uitgever niet volkomen ver* trouwt óf twijfelt aan de nauwkeurigheid zijner administratie, zal maar zelden dienst behoeven te doen. Toch is het een beslist noodig bestanddeel van een goed uitgaafcontract en zal het vele en hoogloopende geschillen kunnen voorkomen. Het feit van wantrouwen of twijfel komt nu eenmaal voor, ook tegenover den rechtschapensten, achtenswaardigsten en nauwgezetsten. Men bedenke b.v., hoe dikwijls het geschiedt, dat in den verkoop van een boek snelle veranderingen plaats hebben. Zeker boek is gedurende eenige jaren sterk «en vogue», doch plotseling — staat de verkoop stil, of bijna stil! Het is in zulke gevallen voornamelijk, dat de afreke* ning den schrijver vaak tegenvalt en hij wantrouwen of twijfel in zich rijzen voelt. En is het dan niet verreweg het

Sluiten