Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekening medebrengt, is de termijn van stilzwijgende goed» keuring in art. 15 zeer beslist vastgesteld, zoodat wie dien termijn heeft laten verloopen geen enkel recht heeft aan* merking te maken op de ingeleverde rekening. Is men niet in staat de rekening zoo vlug na te gaan, dan moet men voor het einde van den termijn den uitgever, desnoods telegrafisch, berichten, dat men de rekening niet goedkeurt, en daarna met bekwamen spoed zijn kritiek den uitgever kenbaar maken.

MODELCONTRACT C.

BASIS: GEEN OVERDRACHT VAN AUTEURSRECHT;

UITGAVE VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE REKENING.

Ook dit model is geheel gelijk aan A tot aan art. 14; daarna volgen:

Art. 14. Onder bovenstaande bepalingen is overeen* gekomen, dat de uitgave van bedoeld werk zal geschieden voor gemeene rekening tusschen den uitgever en den auteur, met dien verstande, dat jaarlijks het winst* of verliescijfer zal worden vastgesteld en de auteur van den uitgever zal ontvangen het ... . gedeelte van de winst, of aan den uitgever, in geval van verlies, zal hebben te betalen of met hem te verrekenen het ... . gedeelte van het verlies.

Art. 15. De winst* en verliesrekening zal bevatten alle netto ontvangsten, uit welken hoofde ook, voortge* komen uit bedoelde uitgave en alle kosten onmiddellijk en uitsluitend strekkende ten behoeve van bedoelde „it<

Sluiten