Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8°. boeken, waartegen bedenking is geuit, maar die de subcommissie niet onvoorwaardelijk heeft willen schrappen.

De met een * geteekende boeken zijn in het bijzonder voor meisjes.

De bewerker van het historisch gedeelte van dezen catalogus gelooft niet, dat veel leerlingen geschiedkundige boeken uit eigen beweging ter lezing zullen vragen. De leeraar zal hier wel meest als adviseur moeten optreden van hen, die hij het best voor zulke lectuur denkt te kunnen winnen.

Eenige plaats werd afgestaan aan geschriften over een onderwerp, dat vroeger minder de aandacht trok, maar nu steeds meer, namelijk de toestanden der arbeidersklasse. Wie hiervan onkundig blijft, mist iets in zijn maatschappelijk inzicht en zijn zedelijke ontwikkeling, en aan het goed vervullen van vele betrekkingen, die meermalen of geregeld met de arbeidersklasse in aanraking brengen, zou het ernstige schade berokkenen. Vermeden werden echter geschriften, die, hoe nuttig ook voor deze soort van kennis, propaganda voor een bepaalde richting bevatten.

Van de onvolledigheid der lijst is niemand meer overtuigd dan de bewerker. Trouwens in dit gebrek kan een supplement later voorzien. Van de door collega's aanbevolen boeken werden sommige geplaatst, maar waar dit niet het geval was, was dit niet altijd, omdat de bewerker ze niet voor geschikt hield, maar ook wel omdat ze hem niet bekend waren en hij slechts voor hem bekende boeken de verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Zooals reeds gezegd, kan een supplement hierin voorzien.

Daar de samensteller van de lijst voor Nat. Hist. zich op het standpunt stelde, dat onze catalogus slechts dat moet bevatten wat in alle opzichten aanbevelenswaard is als lectuur voor de jeugd, meende hij beter te doen een minimum te geven, dan een uitgebreide reeks titels op te sommen, waaronder vele geheel of gedeeltelijk ongeschikte zouden voorkomen. Zoo nam zij bijv. grootere werken zooals het Vogeljaar van Thijssen, Californië I en II van Hufio de Vries, Tierleben van Bric tras en derg. niet op.

Sluiten