Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De samensteller der lijst voor Natuur- en Scheikunde heeft gemeend alle werken over scheikunde onvoorwaardelijk te moeten schrappen aangezien de werken op dit gebied niet geschikt bleken voor leerlingen-bibliotheken, en aan het hoofd der lijst te moeten plaatsen Natuur- en Sterrenkunde.

De sub-commissie voor oude talen enz. meende dat het opnemen ook van werken voor meer gevorderden geen kwaad zou kunnen stichten. Flink ontwikkelde leerlingen van de hoogste klassen kunnen wel eens smaak hebben of krijgen (daartoe aangezet) in boeken, die wel niet door het gros der leerlingen zullen gelezen worden, maar die voor enkelen onder hen toch reeds van groot nut kunnen zijn. Ook daar blijft, evenals trouwens in alle onderafdeelingen, leiding en raadgeving, individueel, hoogst gewen scht.

Terwijl de commissie zich tot het geven van alle inlichtingen omtrent den catalogus aanbevolen houdt en zij den steun van alle collega's blijft vragen voor het eerstvolgende supplement, eindigt zij met den wensch, dat zoowel voor de collega's als voor de leerlingen aan vele onzer inrichtingen voor Gymnasiaal en Middelbaar onderwijs, haar omvangrijke en dikwijls lang niet gemakkelijke arbeid, werkelijk nut moge afwerpen.

Namens de Commissie voornoemd, N. J. Singels, Voorzitter.

A. M. C. G. Knotïnerus, Secretaris.

Utrecht, Aug. 1909.

Sluiten