Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tulpen zijn waarschijnlijk tusschen 1550 en 1592 in Nederland ingevoerd. De geschiedenis zegt daaromtrent, dat Augerius Gislenius, heer van Busbecq, geboren te Comines in Fransch Vlaanderen in 1522 en overleden te St. Germain bij Rouaan den 28 Oct.ober 1592, dooT Keizer Frederik I tot diens ambassadeur werd benoemd bij Soliman II. Als zoodanig bezocht hij vele streken van Azië en bracht hij de tulpen naar Nederland over. Deze bloemen worden in Perzië tulband genoemd, waarvan de Franscbe benaming Tulipe en de Nederlandsche Tulp afkomstig zijn. Carolus Culsius, die van 159B—1609 te Leiden hoogleeraar in de kruidkunde was, beschrijft in zijn werk: Caroli Clusi Rariorum plantarum historia, Antverpiae Ex of). Plantinana 1601, 19 verschillende tulpensoorten, en geeft van elk dier variëteiten een afbeelding.

Rhembertus Dodonaeus, hoogleeraar in de geneeskunde aan de Leidsche Hoogeschool (1582—1585), schrijft in zijn VIIdl' boek, een werk, dat nog heden ten dage voor vélen een vraagbaak is, van de Tulipa het volgende: „De vijfde Narcis van Matthiolus wordt door Gesnerus en alle andere kruidbeschrijvers Tulipa genoemd. De Tulipa wordt gerekend onder de bloemen met Ajuinachtige wortels. De Tulipa's hebben geen reuk, uitgezonderd één soort gele Tulipa's 1 welke welriekend is.

De groote Tulipa groeit in de landschappen van Thracia en Cappadociën. Hier te lande, en zelfs in Italië, is zij vreemd en nergens komt zij in het wild voor. Men vindt ze alleen in de tuinen van liefhebbers. De Tulipa s bloeien in Nederland in de maand April, in Thraciën ziet men ze ook wel in Januari in bloei, zooals ons verhaald wordt door Angekius Busbeqüis in zijne beschrijving van zijne reis naar Constantinopel. Hij vertelt, dat hij op die reis tusschen Adrianopel en Constantinopel in het wild een menigte Tulipa's, Narcissen en Hyacinthen bloeiende zag in het midden van Januari. Men vindt heden ten dage meerdere soorten, welke door C'lusius in drie geslachten zijn verdeeld, behalve die, welke in Frankrijk en Spanje in het wild voorkomen. \ an deze soorten is de eerste de vroegbloeiende, de tweede de noch

1 Zeer waarschijnlijk wordt hier bedoeld Tulipa llorentii a ot lulipa sylvestris.

Sluiten