Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeg noch laatbloeiende, de derde de laatbloeiende. Zij zijn in alle landen zeer gezocht om de fraaiheid haiei bladeren en om de verscheidenheid der kleuren haier bloemen, alsook, omdat zij zoo vroeg m het voorjaar bloeien en lang in bloei blijven. In sommige landen wordt de witte het meest gezocht, wanneer daarin wat rood is; elders daarentegen geeft men de voorkeur aan d.e, welke geheel rood zijn. Weer anderen verwerpen alle, waarin geen geel voorkomt. Hier te lande is de gevlamde, gevleugelde, gespikkelde en gehakkelde het meest in aan/ien. Niet diegene, welke het schoonst of het aardigst zijn, gelden het meest, maar die welke het zeldzaamst zijn of dooiden eigenaar het hoogst in prijs kunnen worden gehouden Tot nu toe zijn de schoonste soorten uit Constantinopel afkomstig, n.1. de vroege uit het landschap Caffa bij de Zwarte Zee en de late uit Cavalla, een stad aan de zeekust van Macedonië. De kleine soorten van Dodonaeus en de andere, welke getakte stelen hebben, groeien in Italië op de Apenijnen, en ook in Frankrijk en bpanje. Sommigen zijn van gevoelen, dat de Tulipa anders niet iï dan het Satyrium met drie bladeren ot Satinon triphollon van Dioscorides, anderen houden ze voor de roode Narcis van Plinius, nog anderen voor den Cosmosandalas van de Ouden. De latijnsche naam isLilio Narcissus en Tulipan Turcicum. In Turkije heeten de vioege atfi L of Cafe Lalé, en de late Cavala Lale naar de plaa^en waar zij groeien. De kleinste Tuhpans worden Tulipa numilio genoemd, dat is Naenken Tulipa.

Uit deze door Dodonaeus gegeven beschrijving kunnen wij de gevolgtrekking maken, dat reeds in diens tijd ririe prootp groepen van tulpen bestonden:

"lVdie vroeg bloeien, de nu nog bekende Duc van

Tholsoortenjoch ^ noch laat bloeien, onze gewone

pnkf/1.6 Gn dubbel© tulpGn, , , ,

3°. de laatbloeiende, welke overeenkomen met onze late tuinen n.1. éénkleuren, violetten, röse's en bizarren.

Het is voorts zeer waarschijnlijk, dat Dodonaeus, waar hij spreekt van Tulipa pumilio, ook bedoeld kan hebben

i Gemakshalve geven wij liet oud-Hollandsch in onze tegenwoordige taal terug. j ^

Sluiten