Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men de bollen niet rechtop, dan heeft de stengel een langeren weg te maken, alvorens de oppervlakte te bereiken.

Wanneer een gedeelte van het bed beplant is, kan de overschieter zijn werk aanvangen. Met de schop neemt hij de aarde uit een volgend bed, dat nog beplant moet. worden en werpt deze op de geplante bollen. Dit werk moet met eenige voorzichtigheid geschieden. Van „gooien" mag geen sprake zijn, maar de aarde moet gelijkmatig van het eene bed over het andere gebracht worden. Worden de tulpen door onvoorzichtigheid of ruwheid omgeworpen, dan is dit zeer ten nadeele van den groei.

Is het geheele bed beplant en overgeschoten, dan wordt door de planters het nu opengekomen bed weder zorgvuldig gelijk gemaakt. Zij kunnen daarmede zelfs reeds aanvangen, zoodra het vorige bed geheel gezet is. De planter harkt de helft van het bed en blijve daarbij zooveel mogelijk aan één zijde. Is het voor den beteren voortgang van hét werk noodzakelijk, dat de andere planter daarbij helpt, dan springe deze over het openliggend bed heen of loopt even om. De door sommigen gevolgde wijze, om met één been in het bed te stappen, vermijde men. Vooral op zware gronden is dit zeer nadeelig, want men maakt daardoor (al zijn ze dan ook niet groot) toch min of meer vaste plekken in het bed, welke den groei der tulpen benadeelen. Wanneer een geheele akker beplant is moet men de kanten der bedden met de hark eenigszins gelijk maken. Men belet daardoor muizen, die vooral op tulpen zeer belust zijn, hun vraatzucht bot te vieren. Op gronden, welke aan verstuiven onderhevig zijn, levert deze maatregel nog al eens bezwaar op. Hiervoor is een spoedige bedekking zeer gewenscht.

De vraag, of het bedekken van tulpen nuttig en noodzakelijk is, mag volkomen bevestigend worden beantwoord. Het moge waar zijn, dat op zware gronden een gewas tulpen kan slagen zonder bedekking, op zandgronden, vooral op diegene, welke aan verstuiving onderhevig zijn, is deze beschutting bepaald een vereischte. Wanneer men de tulpen moet dekken, hangt van vele omstandigheden af. Men zorge er echter voor, dat het plaats vindt vóór dat ze uit den grond te voorschijn komen.

Men gebruikt voor dek meestal riet. maar soms ook wel ruigen paarden- of varkensmest, soms zelfs turfstrooisel-

Sluiten