Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paardenmest. Het eerste wordt uit de veenplaatsen en de polders van Noord- en Zuid-Holland, Overijsel en Friesland aangevoerd.

Dit riet wordt meer dan één jaar gebruikt en gedurende den zomer op hoopen, „scheften" geheeten. zorgvuldig bewaard. Voor tulpen gebruike men bij voorkeur nieuw riet. De ondervinding heeft meermalen bewezen, dat het gebruik van oud riet het vuren der bladeren in hooge mate bevordert. Dit geldt vooral voor lichtere zandgronden. Op zware of gemengde zandgronden blijken de tulpen hiervoor minder vatbaar te zijn.

Het dekken geschiedt op twee wijzen. De eerste is die, waarbij men de bedden overlangs dekt, de tweede waarop het overdwars geschiedt. Zonder eenig voorbehoud geef ik de voorkeur aan de eerste wijze, omdat daarbij de geheele oppervlakte, dus ook de paden, welke zich tusschen de bedden bevinden, gedekt worden. Zoodra van een beplanten akker een bed en het daarnaast liggende pad gereed is, neemt men met een schop van smalle afmeting een weinig grond en legt daarmede het dek onmiddellijk vast. Hoe nauwkeuriger dit geschiedt, des te beter, want wordt aan dit werk niet de noodige aandacht geschonken, dan gebeurt het vaak, dat sterke winden in den winter en het voorjaar het dek doen afwaaien, waardoor zoowel het riet als de bollen schade lijden. Daardoor ontstaan nl. grootere en kleinere stuifplekken. welke vooral veel kwaad doen, als de planten reeds boven den grond gekomen zijn. Niet alleen heeft het opwaaien van het riet tot gevolg, dat de bollen op sommige plaatsen bloot komen te liggen, maar het is tevens oorzaak, dat het dek hier en daar te dik wordt, hetwelk eveneens als een nadeel moet worden beschouwd.

Het dekken der tulpen behoeft niet dik te geschieden; wanneer de grond slechts bedekt is, kan men dit voor de meeste soorten voldoende achten. Voor enkele variëteiten is eene dikkere bedekking wel gewenscht. Bij de behandeling der verschillende soorten zal op deze verschillen trouwens wel nader worden gewezen. Door sommige kweekers worden de tulpenbedden wèl gedekt, maar de paden ongedekt gelaten. Het dek wordt dan vastgelegd met grond uit deze laatste. Deze manier komt mij voor niet de meest gewenschte te zijn. Men heeft dan wrel is waar

Sluiten