Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men verwijdert de bloemen van hare stengels op twee

1°. door ze met een scherp mes al te snijden;

2® door ze af te plukken.

Mij komt de eerste wijze voor de beste te zijn en lang zamerhand begint deze meening algemeen veld te winnen. Hoe eenvoudig het werk ook moge zijn. men zij ook hiermede niet onverschillig. Vooreerst moet men er voor zorgen zoo weinig mogelijk van den stengel te verwilderen dooi den bloemsteel precies onder de bloem al te snijden. Ik mag het van algemeene bekendheid achten, dat elke plan :• ■n]n voedsel op tweeërlei wijzen tot zich neemt, nl. door haar wortels uit den grond en door haar bovenaai dsche iryoene deelen uit de lucht. Nu is het verklaaibaai, dat hoe grooter de bovengrondsche deelen, dus ook de « i Z hoe meer voedsel een plant kan opnemen. Daarom sniide men dus van de groene stengeldeelen zoo weinig mogelijk af. Schijnbaar is de invloed niet van gioote b teekenis. zoodat men er gewoonlijk weinig op let Bij eenigszins nauwkeurige, vergelijkende proeven zal men echter wel opmerken, dat de zaak lang niet zoo onbetee-

kenend is als men zou vermoeden.

Zijn de bloemen zorgvuldig afgesneden, dan is de tijd aangebroken, om de tulpenbedden van onkruid te zuiveren Wanneer het mogelijk is moet men dit slechts eenmaal doen Verkeert men in de noodzakelijkheid, om het een of meermalen te herhalen, dan verdient het aanbeveling daarmede zoo spoedig mogelijk aan te vangen, do vioege soorten het eerst, de latere in volgorde. Met de verwijdering van het onkruid zij men zeer voorzichtig. Niets is voor den groei der bollen zoo nadeelig als eene ruwe behandeling van de bladeren. Deze zijn n 1. zee*

en het breken ervan veroorzaakt wonden , welkt op haar beurt indirecte oorzaken voor ziekten kunnen zijn.

Zijn de tulpen bedden behoorlijk van onkruid gezui vei d, dan kan men het voorjaarswerk als afgeloopen beschouwen en heeft men slechts na te gaan, of op de bladeren soms vuur" mocht ontstaan. Ontdekt men deze ziekte dan doet men verstandig, de aangetaste bladeren zoo spoedig mogelijk met een scherp mes af te snijden en te verwijderen.

Langzamerhand beginnen nu de tulpen aan te lijpen en wordt het tijd ze op te nemen. Men begint langzaam

Sluiten