Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verscheidenheid, welke wij nu als Hobbema kennen, werd vroeger ook wel genoemd L'Admirable. Haar uitloopende röse violettebloem maakt haar bij uitnemendheid geschikt voor bloemschikking, waarvoor zij thans zeer veel wordt gebruikt. In het buitenland is deze soort bekend onder de namen van Sarah Bernhard, La Rêve en The Dream.

Joost van den Vondel, eene in vorm en houding zoowel als in heldere kleur uitmuntende verscheidenheid, welke veel wordt gekweekt. Uit deze variëteit is vevloopen:1 1°. eene zuiver witte, bekend onder den naam van Joost van den Vondel wit, eene der beste, zoo niet de beste van alle bekende witte tulpen; 2°. Mr. Cleveland, waarvan de kleur helder zuiver wit is, met uitzondering van de randen der bloembladeren, welke vrij breed door heldei röse zijn afgezet. Yan deze zijn nog slechts zeer kleine partijtjes bekend. Zij zal echter ongetwijfeld, wanneer er voldoende kunnen worden aangeboden, wel worden gevraagd. Het is zeer moeielijk onder de tulpenbloemen eene te noemen schooner dan Mr. Cleveland.

Het is opvallend, dat van alle tulpen variëteiten er geen enkele bestaat, welke zoo zeer geneigd is, om te vei loopen, als Joost van den "Vondel. Er bestaan bijna geen partijen van of steeds komen telken jare daarin ver-

loopen exemplaren voor.

Jacoba van Beijeren; deze witte variëteit, welke vooial in den lateren tijd als perktulp zeer gezocht is. kwam vroeger nog al eens in den handel voor als Blanchaid en ook als Witte Zwaan. Beide namen waren echter foutief. Aan de commissie tot opnaamstelling van bloembollen, geplant in den proeftuin te Haarlem, komt de eei toe aan dezen misstand een einde te hebben gemaakt.

Jenny is eene verscheidenheid van den lateien tut welke door hare aangename, zachte satijnröse kleur de aandacht der kweekers tot zich trekt. Zij is afkomstig uit hetzelfde zaaisel, waaraan wij ook de Witte duc maximus en de dubbele Duc van Tholl wit te danken hebben. Opvallend is het. dat de variëteit, welke het zaad opleverde, Standaaul zilver, in geen enkele der uit dit zaaisel voorgekomen

■ Onder „verhopen" wordt in de bollenstreek het verschijnsel verstaan, waarbij een geheel anders gekleurde bloem in een partij ontstaat en die bij voortteling constant blijkt te zijn.

Sluiten