Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen den Engelschen kweeker en den voorzitter van de Algemeene Yereeniging voor Bloembollencultuur, den heer J. H. Krelage — de man, die zeer veel heeft gedaan voor eene goede nomenclatuur onzer bloembollen — werd aan onze Hollandsche kweekers de raad gegeven om zich te vereenigen met den naam van Brunhilde. Met dit advies van Krelage hebben de kweekers zich vereenigd; 3°. Pottebakker wit, rood gestreept. Aan deze wordt klaarblijkelijk door de kweekers weinig waarde gehecht; 4°. Pottebakker geel. Eerst in de laatste jaren is deze bij den heer C. Jonkheer te Hillegom verloopen. Ongetwijfeld zal aan deze soort eene afzonderlijke naam gegeven dienen te worden, omdat er in den handel reeds een verscheidenheid onder den naam van Pottebakker geel bekend is, welke echter met de hierboven beschrevene niets anders dan den naam gemeen heeft. De zucht heeft onder de kweekers jaren bestaan, om aan verschillende variëteiten den naam van Pottebakker te geven. Men kende vóór enkele jaren een Pottebakker rood, welke echter daarmede niets gemeen had en eigenlijk den naam van Samson droeg. Mede ten onrechte gaf men aan eene gele tulp, Golden Queen genaamd, den naam van Pottebakker geel. Pottebakker wit en de daaruit verloopen verscheidenheden behooren tot de slechte kweekers. Door haar vroegtijdig opkomen zijn zij zeer vatbaar voor vorst. Wat ik hierboven schreef ten opzichte van eene ruwe behandeling van tulpen, geldt in de eerste plaats voor Pottebakker. Deze is zeer gevoelig en behoort zeer voorzichtig behandeld te worden.

Pottebakker, zuiver geel. Hier hebben wij eene variëteit van zeer groote verdienste, welke echter ook weder met Pottebakker wit niets dan den naam gemeen heeft. Een afzonderlijke naam ware voor deze verscheidenheid ongetwijfeld zeer gewenscht. Er is onder alle tulpen wel geen enkele aan te wijzen, waarmede zooveel andere soorten worden verwisseld als met deze. Er bestaan verschillende verscheidenheden, welke den naam van „Pottebakker geel" dragen, maar die alle van veel mindere hoedanigheid zijn. Daaruit ontstaan zeer dikwijls verwarringen ten nadeele van deze verdienstelijke soort.

Prins van Oostenrijk, donker oranje, eene reeds lang bestaande verscheidenheid, welke echter de laatste

Sluiten