Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardigheid, om te verloopen. Meerendeels bleven deze verloopen exemplaren echter niet constant en keeien zij in volgende jaren tot de oorspronkelijke kleur terug. Hierop maakt echter een geheel wit geworden verscheidenheid een uitzondering. Roi Pepin behoort tot de variëteiten, welke

zeer slecht kweeken. , , ,

Roi Cramosie. eene veel gebruikt wordende roode tulp, welke in den Engelschen en Amerikaanschen handel voorkomt onder den naam Prinson King. Zij is uitstekend voor perken en daar zij behoort tot de goede kweekers komen er belangrijke partijen van voor. In het meerendeel der partijen komt eene afwijking, meestal dwaling ^enoemd. voor, welke echter gemakkeli.ik aan den bol is te onderscheiden. Men noemt deze afwijking ^apeau Cardinal. Deze maakt een langwerpigen, gladden bol met eene witte plek aan de onderzijde. De bol van Roi Cramosie is eveneens langwerpig, maar ruw. Ook: aan de bloem zijn zij te onderscheiden. Roi Cramosie blieft recht op haar steel staan, terwijl die van Capeau Cardinal

eenigszins ombuigt. ,

Zilveren Standaard. Met deze verscheidenheid noemen wij een der oudste, welke tot nu toe nog in den handel voorkomt. Zij was reeds omstreeks 1750 bekend. Behoorende tot de fijn gestreepte tulpen heeft zij, wat de

waarde betreft, veel beter omstandigheden gekend. Zij leent zich bizonder voor perkbeplanting. Hare lijn gestreepte bloem maakt dan ook, staande op een rechten stevigen steel, een goeden indruk. Door hare overeenkomst in bloem met de reeds vroeger beschreven Bruid van Haarlem woiden deze beide wel eens met elkander verward. Bi] eenige oplettendheid, waarvoor eene nadere omschrijving bepaald overbodig is, gaat het echtei geina. e ij beide variëteiten van elkander te onderscheiden. Uit Zilveren Standaard is verloopen Gouden Standaard; hiei is het wit der Zilveren Standaard overgegaan in goudachtig geel. Beide zijn zeer sleclde kweekers, Toch komen in meerdere plaatsen van het bloembollendistrict kweekers voor welke in hunne verzamelingen ook bij voorkeur deze beide verscheidenheden kweeken. Zilveren Standaard woidt in Engeland en Amerika meestal Standard Royale genoemd.

Thomas Moore. Deze oranjekleurige verscheidenheid is van Engelschen oorsprong. De kleur is lichter dan die van

3*

Sluiten