Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prins van Oostenrijk. Eerst in de laatste jaren is de aandacht meer algemeen op deze tulp gevestigd. Zij leent zich uitstekend voor bloemschikking en wordt daarvoor ook zeer veel gebruikt. Zelfs in ons vaderland maakt men van het broeien van Thomas Moore veel werk; in de meeste bloemenwinkels onzer steden vindt men in den winter deze tulp. Er zijn twee variëteiten van bekend: 1" de lichtbloeiende; 2e de meer donker bloeiende. Men heeft zich nooit eenige moeite gegeven, om er wegens ■dit verschil in bloem twee verschillende soorten van te benoemen. Sedert verleden jaar is men daar echter mede begonnen. Door de Algemeene Yereeniging voor Bloembollencultuur is benoemd eene commissie voor Nomenclatuur. Aan deze is opgedragen, om aan nieuwe verscheidenheden of aan die, waaromtrent verschil of waarin verwarring bestaat, nieuwe namen te geven. Alle bizonderheden worden dan nagegaan en beschreven. Hierdoor zal, naar ik vertrouw, binnen een niet te lang tijdsverloop een stamboek ontstaan, hetwelk voor de geschiedenis onzer cultures van groote waarde zal zijn. Deze commissie, aan wier oordeel ook beide verscheidenheden van Thomas Moore onderworpen worden, heeft aan de lichtbloeiende den naam van Thomas Moore laten behouden, terwijl door haar aan de donkerbloeiende de naam van Fred. Moore gegeven is.

Van der Neer. Is eene der beste paarsche variëteiten. Hoewel voor broeitulp minder geschikt , wordt zij voor perktulp om hare zeldzame kleur nog veel gevraagd. Een bezwaar voor de cultuur dezer verscheidenheid is hare vatbaarheid om te vuren, waardoor veelal een misgewas ontstaat. Het best gelukt de cultuur nog op zware gronden, ofschoon zij nimmer geacht kan worden tot de goede kweekers te behooren. Voorheen kwam deze tulp veel voor onder den naam van Netcher Satine, welke naam echter in onbruik geraakt is.

Vermielloen Brillant. In de rij der roode tulpen is dit ongetwijfeld wel de beste. Zij is waarschijnlijk te Uitgeest uit zaad gewonnen. Ze kwam reeds in de eerste jaren der 19de eeuw in den handel voor. Van onberispelijken vorm en kleur, uitstekend geschikt om vervroegd te worden, is zij een der hoofdvariëteiten onzer cultures. Hoewel niet behoorende tot de sterke kweekers, komen, vooral in het noordelijk deel van het bloembollendistrict, belang-

Sluiten