Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bizonder groot en van goeden vorm, hij kweekt vrij goed. Met de hierna te noemen dubbele tulp, Willem 111, werd zij door P. v. Leeuwen Chrz. uit zaad gewonnen. Zij kwam in 1871 voor het eerst in den handel en werd toen met f 1.— per stuk betaald. Een bewijs, dat men in dien tijd haar waarde vrij hoog achtte. Willem III is eene donkerroode verscheidenheid, welke duidelijk hare verwantschap met Vuurbaak vertoont. De vrij lange bloemstengel is stevig en daarop draagt zij hare zeer groote en fraaie bloemen. Willem III heeft mede de eigenaardigheid, om met meer dan eene bloem te gelijk te bloeien. De bol behoort tot de grootsten van alle bekende tulpenbollen. Hij kweekt zeer goed.

d. Dubbele late tulpen.

Naast de groep „dubbele vroege" kennen wij nog eene minder algemeen bekende en minder gekweekte groep, bekend onder den naam van dubbele late tulpen. Zij behooren bijna zonder uitzondering tot de oudste tulpen onzer cultures. In het geheel genomen kweeken ze vrij langzaam. Zij zijn gaarne geneigd, om te vervuren en langzamerhand verdwijnen zij dan ook uit de cultuur. Behoudens eene enkele uitzondering zijn zij langstelig en eigenen zich daarom voor perkbeplanting en om in groepen te worden geplant. De voornaamste en meest voorkomende van deze groep zijn: Blauwe Vlag (Bleu Celeste), Overwinnaar, Manage d'amfille, Paeonie rood en Paeonie goud.

e. Tulpen met bonte bladeren.

Van sommige variëteiten onzer enkele en dubbele Tulpen, en ook van enkele laatbloeiende, bestaan vormen met bonte bladeren. Die bontheid treedt op drieërlei wijzen op; gewoonlijk is van elke verscheidenheid slechts één bontbladerige vorm bekend. De meest voorkomende vorm is eene smalle, witte rand langs het geheele blad; •men noemt dit Züverbontblad, bij andere verscheidenheden is de rand geel, dit noemt men Goudbontblad. De derde vorm van bontheid vertoont, behalve een onregelmatigen breeden rand, verscheidene streepen en vlammen, geel van kleur, over het geheele blad. De bloemen en de algemeene eigenschappen der bontbladerige tulpen zijn bijna altijd dezelfde als die van de respectieve groenblade-

Sluiten