Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter zake kundig liefhebber zijn sedert enkele jaren proeven genomen, om onze cultures langs kunstmatigen weg met Parkieten van deze kleuren te verrijken. Of deze pogingen zullen gelukken, kan ik thans nog niet mededeelen.

Bij voorkeur gebruikt men voor de verzending van Parkieten naar het buitenland die bollen, welke hier reeds minstens éénmaal hebben gebloeid. Er is echter, aangezien het zeer slechte bloeiers zijn, veelal een veel te kleinen voorraad van, om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Men gebruikt dan ook dikwijls de groote bollen, welke niet hebben gebloeid, maar waarvan men veronderstelt, dat zij het in het nu volgend seizoen wel zullen doen. Trouwens wanneer men van Parkieten niet anders leverde dan alleen bollen, welke gebloeid hebben, zou die cultuur geen loonende meer zijn. Toch ware het in het algemeen wenschelijk, dat onze exporteurs met de Parkieten voorzichtiger waren dan wel eens het geval is. l)oor nauwlettend toe te zien en na te gaan hoe groot een bol moet zijn, om te kunnen bloeien, zou men voor de buitenlanders zeer dikwijls de onaangename ontdekking besparen, dat zij, meenende mooie Parkietbloenien te zien, niets anders krijgen dan bladeren, waaruit geen bloemen voortkomen.

Tot vóór enkele jaren was de nomenclatuur der Parkieten zeer slecht in orde. Aan de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur komt de eer toe daaraan een einde te hebben gemaakt. Door haar werd in 1894 eene commissie benoemd, welkeeeneopnaamstellingheeftbewerkt.

Door velen wordt nog wel eens de meening verkondigd, dat Parkieten niet geschikt zijn, om te worden vervroegd. Niets is echter minder waar; ofschoon de Parkieten niet gemakkelijk vroeg in bioei zijn te krijgen, gelukt dit bij eene nauwkeurige behandeling toch wel. Meermalen zag ik op de vijfjaarlijksche tentoonstellingen van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur fraaie collecties Parkieten. Men moet echter, wil men succes hebben, zeer langzaam forceeren en niet verlangen, dat zij vóór Maart in bloei zijn, want dit zal zeer moeielijk gelukken.

g. Éénkleuren, Bizarren en Bybloemen.

Deze tulpen, met de parkieten ééne groep uitmakende, zijn de oudste tuinvormen in cultuur. Of-

Sluiten