Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoon zij, vooral in de laatste jaren, door invoering van nieuwe groepen wel eenigszins op den achtergrond zijn gedrongen, blijven er nog altyd genoeg liefhebbers voor deze fraaie, fijn gekleurde en gestreepte tulpen, om de cultuur ervan een loonende te maken. In Engeland noemt men de tulpen dezer groep the Old Mothertulips en zeer waarschijnlijk zijn zij de waarheid daarin zeer nabij. Vooral in de omstreken van Haarlem vindt men collecties dezer tulpen, welke voor de liefhebbers bezienswaardig zijn. Met een zekere voorliefde worden die collecties zeer nauwkeurig op naam gehouden en gekweekt op eene voortreffelijke wijze. Wat de cultuur der bollen van deze groep aangaat, zij komt met die der parkieten overeen en wat ik daarvan opgaf, geldt evenzeer voor deze tulpen.

Eénkleuren, welke men in Engeland onder den naam van Breeders kent, hebben, zooals de naam reeds aangeeft, slechts ééne kleur. De bloeitijd valt midden Mei, een aan bloemen van bolgewassen arm tijdstip. Daar de bloemen van de tulpen uit deze groep bijna zonder uitzondering zeer langstelig zijn, leveren zij voor de bloemschikking een kostbaar materiaal op. In het geslacht der Breeders zijn een veertigtal verscheidenheden als meer van algemeene bekendheid te achten. Onder deze komen er verschillende voor, welke eerst in latere jaren een naam hebben gekregen. Toch mag men de nomenclatuur van de Tulpen dezer groep niet geheel in orde beschouwen en komt het meermalen voor, dat dezelfde variëteit bij verschillende kweekers een anderen naam draagt. Eene herziening komt mij dan ook gewenscht voor. Er is trouwens grond, om te verwachten dat de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur ook deze groep onzer Tulpen onderhanden zal nemen en een einde maken aan de naamsverwarringen.

Bizarren zijn die laatbloeiende verscheidenheden, waarvan de grondkleur geel is. Verder vindt men in deze afdeeling, behalve wit, alle kleurschakeeringen. Zij zijn, evenals de eénkleuren. zeer lang van steel en daardoor als geëigend voor de binderij. Met een honderdtal variëteiten is deze afdeeling beperkt, waarvan enkele zeer zeldzaam voorkomen.

De afdeeling Bijbloemen wordt verdeeld in twee af-

Sluiten